Материали от заседание на КН на ОПРР

19.02.2021

334


На https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/6780 са публикувани материалите от проведеното на 14-ти януари заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР), за което НСОРБ информира в брой 2 на електронния си бюлетин https://www.namrb.org/bulletin/online/4380

Сред материалите са презентации за напредъка на ОПРР, изменението на програмата, проведени писмени процедури и представяне на процедура „Мерки за справяне с пандемията“ по Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“. Налични са и протокол от заседанието, както и информация за взетите на него решения.