Материали от обществено обсъждане на ПОС 2021-2027

29.03.2021

163

На https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/7036 са публикувани материали от общественото обсъждане на Програмата за околна среда за програмен период 2021-2027 (ПОС). Материалите включват презентации на версия 3 на програмния документ и на Доклада от екологичната му оценка, протокол от общественото обсъждане и таблица с получените в рамките му коментари и предложения.

В рамките на общественото обсъждане НСОРБ предложи повторно включване на отпаднала мярка в сферата на отпадъците, за извършване на рекултивация и укрепване на съществуващи клетки и депа с възможност за удължаване на експлоатационния им период, без увеличаване на капацитета им. Мотивите са, че отпадането на мярката лишава общините от възможност за осигуряването на европейски средства за необходими и важни рекултивационни дейности, без допълнително финансово натоварване на местните жители и стопанските субекти.

В отговор Управляващият орган на ПОС, информира, че предложението е консултирано с компетентната дирекция в МОСВ, тъй като мярката е извадена от обхвата на ПОС 2021-2027 въз основа на становище на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ (УООП). В предоставеното становище дирекция УООП подкрепя отпадането на мярката за рекултивация на депа със следните мотиви: Европейското и национално законодателство изисква финансови гаранции от собствениците на депата по отношение закриването и след експлоатационните грижи на площадките на депа. Цената на депониране на отпадъците се определя с план-сметки за всяка от дейностите по изграждане, експлоатация, мониторинг, закриване и след експлоатационни грижи за депото при отчитане на очаквания годишен обем на постъпващите отпадъци за целия период на експлоатация на депото и трябва да възстановява разходите за изграждане на депото и да покрива разходите за експлоатация, мониторинг, закриване (вкл. рекултивация) и след експлоатационни грижи за площадката на депото за период не по-кратък от 30 години, както е заложено в чл. 14, ал. 5 и 6 от Наредба № 6/2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Въз основа на проекта на рекултивация на депото се определя размера на обезпеченията, изисквани при депониране на отпадъци, с които трябва да се изпълнят заложените изисквания на чл. 60 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и чл. 3 от Наредба № 7/2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Целта на въведения финансов инструмент по чл. 60 (обезпечения) от ЗУО е осигуряване на необходимите средства за рекултивация и след експлоатационни грижи на депата. Натрупаните средства от обезпеченията по чл. 60 от ЗУО са целеви и те не могат да се изразходват за други цели освен за закриване и след експлоатационни грижи за депата. Съобразено с компетенциите на дирекция УООП на МОСВ по политиката по управление на отпадъците и изразеното от тях становище, предложението за възстановяването на мярката за рекултивация на депа в проекта на ПОС 2021-2027 г. не може да бъде прието.