Контролният съвет прие годишния финансов отчет на НСОРБ за 2021 г.

19.04.2022

106

На 19 април Контролният съвет проведе заседание, на което бе обсъден отчетът за дейността на контролния орган на НСОРБ. Предстои документът да бъде внесен за гласуване на предстоящото Общото събрание на организацията на 7 юни в град София. Членовете на КС приеха и годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева благодари за усилията, които положиха членовете на КС, за да „се промени картината с издължаването на членския внос“. Благодарение на инициативата на председателя на Контролния съвет Денчо Бояджиев - кмет на община Разград, за провеждане на срещи и разговори с членовете, които имат непогасени задължения, е постигната 96% събираемост за 2021 г. – най-високата досега в историята на сдружението. Всеки от членовете на Контролния съвет през 2021 г. проведе подобни индивидуални срещи, в резултат на което общините със стари задължения бяха сведени до 20. На Общото събрание на НСОРБ ще бъде представена по-подробна информация за дължимия членски внос за минали години по общини.

Общините се възползват от възможността да ползват 5% отстъпка, ако преведат целия дължим членски внос за годината до 30 април. В процентно изражение постъпилите до момента суми за 2022 г. са 71% от планираните за цялата година. Обичайно до 30 април около 220 общини издължават целия си членски внос.

На заседанието на КС на НСОРБ бе разгледано финансовото състояние на хотел  „Гергини“ – Център за обучение на местните власти. Предвид значителните разходи за издръжка базата за поредна година натрупва загуби. Контролният съвет препоръча да бъдат обсъдени различни варианти за управление и разпореждане със собствеността.