Конгрес на местните и регионалните власти в Европа

Конгресът на местните и регионалните власти на Съвета на Европа (СЕ), (https://www.coe.int/en/web/congress ) е международна организация с компетенции в сферата  на местната и регионална демокрация в 47 страни-членки на СЕ, както и в страни-кандидатки за членство.

Конгресът е двукамерен консултативен орган, състоящ се от Камара на местните власти и Камара на регионите. Включва 324 изборни представители на местни и регионални власти и същия брой техни заместници. Мандатът им е 4 годишен. Те заедно представляват над 200 000 местни и регионални власти. Четири политически групи са представени в Конгреса, на Европейските консерватори и реформисти, на Европейската народна партия, група на Независимите либерал демократи и група на Социалистите.

Конгресът се оглавява от президент избиран за период от 2 години. Г-жа Гудрун Мослер Торнстрьом (Австрия) е президент от октомври 2016 г. Всяка от двете камари има и свой президент. Президент на Камарата на местните власти е Андерс Кнап (Швеция), на регионите е Гън Мерит-Хелгесън (Норвегия). Всяка от Камарите има и 7 вицепрезидента. Генeрален секретар на Конгреса е Андреас Киефер.

Конгресът заседава два пъти годишно. Пленарните му сесии и заседанията на двете му Камари се провеждат през месеците март и октомври в Двореца на СЕ в Страсбург. Приема годишно над 40 препоръки, резолюции и становища. Изготвя доклади и следи за прилагането на принципите на Европейската харта за местно самоуправление. Извършва и наблюдение на местни и регионални избори.

Към Конгреса функционират 3 комисии:

-Комисия по наблюдение/мониторинг - следи за прилагането на Хартата, както и за институционалното развитие на регионите в Европа, изготвя доклади за състоянието на местната и регионалната демокрация в Европа и следи специфични въпроси, свързани с местната и регионалната демокрация в държавите-членки. Провежда мисии по наблюдение на местни и регионални избори (от 1990 г. до момента са проведени над 100 наблюдателни мисии); 

-Комисия по управлението  - отговорна е за добро управление и демокрацията на местно и регионално ниво, както и за дейности подпомагащи развитието на правни инструменти и препоръки на СЕ в областта на местната и регионална демокрация. Занимава се и с въпроси свързани с  управлението, публичните финанси, трансграничното и между-регионално сътрудничество и е-демокрацияте, както и със сътрудничество с други организации на СЕ и ЕС;.

-Комисия по актуални въпроси - изучава ролята на местните и регионалните власти по отношение на най-големите предизвикателства на нашето общество, подготвя работата на Конгреса по тематични въпроси като социално сближаване, образование, култура и устойчиво развитие.

От 2014 г. насам в сесиите на Конгреса участват и младежки делегати от държавите -членки на СЕ. Към българската делегация до момента са участвали 4 младежки делегата.

Осен множество съпътстващи инициативи по време на сесиите, Конгресът провежда и много други такива на местно ниво, една от които е  Европейската седмица на местната демокрация. Тя се провежда всяка година през м. октомври с паралелни публични прояви и форуми във всички държави -членки за насърчаване и популяризиране на демократичното участие на местно ниво и промотиране на основните ценности на СЕ, демокрацията и човешките права.

На всеки две години се провежда и конкурса DOSTA! - награда за общини и региони за иновации и ефективни действия за интеграция на ромските общности. Община Лом през 2009 г. спечели трета награда за прилагане на успешна интеграционна политика. 

Българската национална делегация е в състав 6 членове и 6 техни заместници. Ръководител на делегацията за мандат 2016-2020 г.е Дилян Млъзев, кмет на община Елена.