Конференцията за бъдещето на Европа като възможност за укрепване на европейската демокрация. Регионалната и местната перспектива

17.11.2021

146

 

На 16 ноември 2021 г. в рамките на заседанието на комисия CIVEX на Европейския комитет на регионите се проведе тематичен дебат относно Конференцията за бъдещето на Европа. Събитието е последният от поредица тематични дебати, стартирали още през 2019 г. в контекста на Конференцията.

Сред основните говорители бе г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община. Като един от изпълнителните президенти на Съвета на европейските общини и региони, тя бе избрана сред 30-те местни и регионални изборни лица, представляващи Европейския комитет на регионите в пленарните сесии на Конференцията.

В рамките на дискусията бяха обсъдени основните констатации и напредъка в рамките на Конференцията, както и дали дейността досега е обхванала по подходящ начин местната и регионална гледна точка и начините за укрепване на местния „отпечатък“.

Дискусията бе открита от Херман ван Ромпьой, който е Председател на Групата на високо ниво за европейската демокрация, създадена от Европейския комитет на регионите. Той сподели, че на фона на увеличаващия се дял на гражданите, които не вярват в демокрацията като ценност, позитивен е резултатът от проведените до момента дискусии, показващ, че гражданите все пак виждат бъдеще за ЕС. „Много от предизвикателствата на днешното време изисква засилване ролята на европейското ниво и взаимодействието между всички нива на управление, за да могат да бъдат постигнати резултати за гражданите.“. Той допълни, че в рамките на сегашните структури може да се направи много за укрепване на ЕС и демокрацията, а ЕС може да даде пример за по-добро сътрудничество с националните и регионалните парламенти и органи. Демокрацията е постоянен диалог, който трябва да се провежда между граждани и изборните политици, между самите граждани и между местните, регионалните, национални и европейски власти."

В рамките на своето участие, г-жа Йорданка Фандъкова бе поканена да представи визията си относно възможностите на местните власти да бъдат връзката между местното и европейското ниво, както и прилагането на инструментите за демократично участие.

Кметът на София припомни дебат с комисар Шуица от януари 2020 г., когато Конференцията бе възприета за първи път като възможност за промяна на начина на управление и преминаване към партньорския модел. „Днес все по-осезаемо се усеща необходимостта, политиките на ЕС да следват териториално-ориентиран подход, поставящ гражданите в основата му. Като кмет на София чувам ежедневно мнението на хората и техните възгледи за политиките, които ги засягат. Гражданите са все по-активни и се стремят да участват в оформянето на своето бъдеще отдолу-нагоре, като по този начин вземат решения за политиките, които оказват влияние върху него.“

Тя подчерта важността на активното гражданско участие в процеса по вземане на решения, като допълни, че в рамките на дебата за бъдещето на Европа е заложено както доверието на обществото в демократичните ценности, така и доверието в способностите на изборните представители да управляват съгласно прозрачни и отчетни процеси.

Г-жа Фандъкова обърна внимание на множеството дискусии, свързани с необходимостта от насърчаване на демокрацията на участието, което трябва да бъде приветствано и да има последващи действия. „Трябва обаче да надхвърлим традиционните форми. Съществуват и други инструменти като насърчаването на проекти, водени от общността, бюджетиране с участие на гражданите, консултации чрез граждански панели, мобилизиране на млади хора чрез младежки съвети и други“.

Кметът на Столична община представи част от разработените през последните десет години програми за подкрепа на граждански проекти в различни области като култура, културни и творчески индустрии, спорт, социални дейности, градска среда. „Чрез общо 12 програми периода 2007-2020 са подкрепени стотици проекти. В последните години във връзка с пандемията от COVID-19 предоставихме възможности за разработване на онлайн проекти“.

Сред тях са дейностите по направление Иновативна София, които подкрепят дигиталната трансформация на София; стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране и повторната употреба на материали; един от най-новите проекти „София избира“ за финансова подкрепа и реализиране на граждански проекти; инициативата „Пътеводител за обществени консултации“, чрез която бе оценен Индекса на гражданското участие на територията на Столична община за 2020 година.

Конкретно по въпроса за осъществяването на връзка между гражданите и европейските институции, тя сподели виждането си за по-силната роля на представителните организации на местните власти на национално и европейско ниво. „Нашата съвместна работа с останалите нива на управление е ключова, а нашите организации и асоциации са тези, които ни подпомагат на ежедневна основа в контактите с останалите нива на управление“.

„Европа се нуждае от всички нива на управление, за да осигури устойчива трансформираща промяна“, каза г-жа Фандъкова, подчертавайки важността на модела на управление в партньорство. „Важно е да има осъзнаване за тази взаимосвързаност, защото в предстоящия период ще бъдем поставени пред сложната задача да изградим устойчиви, прогресивни и модерни градове и общности. А добре знаем, че трансформацията започва отдолу нагоре“.

Говорители в панела с участие на кмета на Столична община бяха и Колин Сиклуна, началник на кабинета на Дубравка Шуица, заместник-председател на Европейската комисия с ресор демокрация и демография и д-р Сара Майер, научен сътрудник в Дунавския университет, Кремс, ръководител на проекта REGIOPARL.

Г-н Сиклуна споделили с участниците очакванията и визията си относно регионалния и местния „отпечатък“ в дискусиите в рамките на Конференцията и как неговият потенциал може да бъде отключен и продължен и след конференцията.

Г-жа Майер говори за приноса на регионалните парламенти за демократичната легитимност и приноса им към целите на Конференцията за бъдещето на Европа.

В последвалата дискусия бяха имаше широко разпространено съгласие, че местното и регионалното измерение трябва да бъде по-видимо в дискусиите в Конференцията и че по-голямата координация и взаимодействие между европейското, националното, регионалното и местното ниво на управление е жизненоважно, ако ЕС иска да подобри своята демократична легитимност и да убеди гражданите, че това е нещо повече от обикновен обмен на мнения. Това ще означава и по-сериозно включване на местното и регионалното ниво в процеса на вземане на решения в ЕС, като нивото на управление което е най-често на първа линия, когато става въпрос за въздействието на европейските правила.

В заключителното си изказване, кметът на Столична община обърна внимание, че оставянето на траен „местен“ отпечатък в Конференцията зависи до голяма степен от самите местни власти и способността им да насърчат и канализират гражданската активност в конкретни предложения, оформящи бъдещите европейски политики и модели на управление.

„Ние, като кметове, сме в най-добра позиция да представим практически идеи, предложения и работещи решения, както в национален, така и в европейски контекст, за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства“. Тя допълни, че положителният опит на гражданите в използването на демократичните механизми на местно ниво ще допринесе и за доверието им към демократичните ценности и институции на национално и наднационално ниво.

Като част от събитието беше представено и проучване относно „Конференцията за бъдещето на Европа: Поставяне на местните и регионалните власти в центъра на европейското демократично обновяване“. Във втория панел заместник-кмет на град Париж Ермано Санчес Руиво подчерта възможността, предлагана от Конференцията за установяване на нови модели на диалог и обсъждане с гражданите, „Конференцията за бъдещето на Европа е уникален повод, който не трябва да изпускаме: те позволява да се вземат предвид идеите на гражданите и да се засили дискусията за това как местните власти трябва да бъдат включени в бъдещето на Европа. В това отношение конференцията може да бъде и първа стъпка към интегрирането на участието на гражданите в Европейския съюз, заключи той".