Коментирайте проекта на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027

14.01.2022

218

 

В подкрепа на общините, екипът на НСОРБ изготви резюме на проекта на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 (ПНИИДИТ), което е публикувано https://www.namrb.org/operativna-programa-za-nautchni-izsledvaniia-inovacii-i-digitalizaciia-za-inteligentna-transformaciia

За формиране на общо становище по стратегическия документ, до 3 февруари на електронна поща:  namrb@namrb.org  ще очакваме коментари и бележки от общините по текстовете на програмата.

Програмата, която ще се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), е ориентирана към постигане на Цел на политиката на ЕС „По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход“.

ПНИИДИТ ще допринася за изграждането на ефективна и устойчива екосистема на научните изследвания и иновациите, на електронното управление, базирано на данни и на националната киберсигурност, за справяне с кризисни и извънредни ситуации, както и за посрещане на обществените и глобални предизвикателства.

Интервенциите по Програмата, са обособени в 2 основни приоритета.

В рамките на Приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема“, ще се подкрепя развитието и засилването на капацитета за научни изследвания и иновации и внедряването на модерни технологии. Финансиране ще се осигури и за развитие на умения за интелигентна специализация, индустриален преход и предприемачество. Чрез прилагането на подхода на Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ), ще се:

 • създават и развиват регионални иновационни центрове;
 • изграждат и създават специализирана научноизследователска и иновационна инфраструктура, като част от развитието на индустриални паркове;
 • осигурява подкрепа за проекти за изграждане на регионални дигитални хъбове, успешно преминалите процедурата по селекция на ЕК и получили „Печат за високи постижения“;
 • подкрепят пилотни инициативи, свързани с нови модели на взаимодействие между научноизследователските организации, висшите училища и бизнеса в съответния район;
 • подкрепят иновационни клъстери.

Основните целеви групи, които ще се възползват от подкрепата, са: Центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, научни и изследователски организации, висши училища, предприятия, иновационни клъстери, офиси за технологичен трансфер, индустриални паркове, консорциуми, институции и ведомства, работещи в областта на научноизследователската и иновационна дейност, защитата на индустриалната и интелектуалната собственост, граждански организации.

 

По Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор“, ще се подкрепя реализирането на новия подход за цифрова трансформация на публичния сектор, чрез управление, базирано на данни, както и  киберсигурността на национално ниво. Основни целеви групи, ще са структури на държавната администрация на всички нива и нейните служители; граждани и предприятия.

Реализирането на новия подход за цифрова трансформация на публичния сектор, чрез управление, базирано на данни, ще обхване следните интервенции:

 • Създаване на рамка за управление на данни и изграждане на оперативно съвместими пространства за данни;
 • Изграждане на платформа за интелигентно управление, базирано на данни;
 • Развитие на инструментариум за обработка на данни и технологични инструменти за обезличаване на чувствителни данни;
 • Развитие на капацитета на компетентните органи (в т.ч. най-съвременни техники и методи, обучения, оборудване, правна регламентация), насърчаване на споделянето и алтруизма на данни;
 • Развитие на трансгранични услуги за използване и споделяне на данни и интеграция с облачни инфраструктури на европейско ниво;
 • Провеждане на мащабни кампании, реализиране на различни събития и инициативи за развитие на специфични дигитални умения за създаване и използване на цифрови услуги и продукти, споделяне на данни и популяризиране на възможностите и потенциала за използване и повторно ползване на публичните данни за създаване на иновации и допълнителна стойност за икономиката и обществото.

 

Бюджетът на Програмата е почти 1.1 млрд. евро, като приноса от ЕС е в размер на 885.5 млн. евро.