Коментирайте правила за финансови корекции по ПРСР 2007-2013

29.07.2019

441

До 31 юли на e-mail: pozicia@namrb.org очакваме коментари и бележки по проект на Правила по чл. 27, ал. 9 от Закона за подпомагане на земеделските производители за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения и/или неспазвания по мерките от ПРСР 2007 - 2013 г.

Правилата https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4487 описват типовете нарушения, за които ще се налагат санкции при неспазване на условията за изпълнение/устойчивост на проектите и критериите за допустимост.

Санкции са предвидени, ако:

  • Активите закупени по проектите не се ползват по предназначение или са продадени, дарени и пр. в срока, указан в договора с ДФЗ;
  • Проектната документация не се съхранява в срок до 5 г. след сключване на договора;
  • Установено двойно финансиране;
  • Не са представени подновени застрахователни полици за финансираните активи;
  • Възпрепятстване проверки на място;
  • Липса на билбордове и табели за приноса на ЕЗФРСР.

Изведени са и някои специфични нарушения по общински мерки:
1. Ползвателят по мярка 122 не поддържа минималния размер на горските площи, за които се е задължил да използва закупената горска техника;
2. Подкрепените атракции и съоръжения за посетители по мярка 313 генерират печалба;
3. Ползвателят по мярка 322 е изграждал/реконструирал подземна техническа инфраструктура (при проекти за реконструкция на улична мрежа.)

Напомняме, че всяка община следва да спазва условията за изпълнение/устойчивост, заложени в договора с ДФЗ, които са диференцирани според мярката и инвестицията!