Кметът на Враца Калин Каменов: „Всеки проблем се крие доза решение“

25.06.2021

144

От Северозападния район за планиране започна поредицата от работни срещи с кметовете на общини и председатели на общински съвети, които организира в цялата страна НСОРБ. Основният комплекс от въпроси са свързани с европейската подкрепа за общините през новия програмен период 2021 – 2027 Г.

„Доскоро всички бяхме бенефициенти и не се състезавахме с никого. Днес ситуацията е по-различна и освен конкуренти, трябва да сме и партньори“ – подчерта при откриването на форума кметът на общината-домакин Врана Калин Каменов, който е член на УС на НСОРБ и председател на Регионалния съвет за развитие.

„Важно е да бъдем подготвени и да имаме ясни приоритети в секторите, в които смятаме че трябва да се инвестира в нашите общини. Всеки от нас трябва да подготви, заедно със своите партньори, толкова добри проекти, че да имаме предварителен консенсус за тяхното значение и важност, когато ги внасяме в РСР“ – очерта приоритетната задача пред местните власти кметът на Враца. Той пожела на своите колеги да подготвят проекти, в които има икономическа логика и смисъл и подчерта, че във всеки проблем се крие доза решение.

През новият програмен период общините ще имат достъп до широк спектър инструменти за финансиране: по линия на Политиката за сближаване, на Общата селскостопанска политика и Механизма за възстановяване и устойчивост.

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕБЮДЖЕТ В  (ЕВРОДЯЛ)
I.Политика  на сближаване:10 053.45 млрд.
1.Програми (оперативни)9 592.7 млрд.
2.Програми за териториално сътрудничество135.5 млн.
3.Програма за морско дело, рибарство и аквакултури84.95 млн.
4. Национални програми по: Фонд „Вътрешна сигурност“,Фонд „Убежище и миграция“ и по Инструмента зафинансово подпомагане за управление на границите и за визите239 млн.
5. Фонд за справедлив преход1.295 млрд.
II. Обща селскостопанска политика:6.98 млрд.
Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони6.98 млрд.
III. Механизъм за възстановяване и устойчивост:6.13 млрд.
План за възстановяване и устойчивост6.13 млрд.
ОБЩО23.17 млрд.

 

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева представи обхвата и фокуса на всеки от механизмите за европейско финансиране и обърна внимание, че в новия програмен период важна робя ще играят междуобщинските партньорства, привличането на гражданския сектор, бизнеса и научните институти, съвместните проекти, ясното лидерство и целенасочените съвместни усилия на всички заинтересовани страни.

Регионалните съвети за развитие предстои да се превърнат в един от най-важните органи в определянето на политиките за териториално развитие и във обезпечаването на достатъчно възможности за реализирането на конкретните проекти. Силвия Георгиева започна участниците във форума със състава, основните правомощия, функции и задължения на членовете на Регионалния съвет за развитие.

В рамките на работната среща бяха разгледани основните дейности, пряко свързани с функциите и правомощията на общините, които са заложени в последната публично достъпна версия на Плана за възстановяване и устойчивост.

Своят опит при разработването на планове за интегрирано развитие и примери за съвместни проекти, планирани за изпълнение в партньорство между две и повече общини представи Вера Добрева – директор на дирекция „Анализ, планиране и проектиране“ в община Троян. Съвместно с община Ловеч в напреднал идеен етап е проект за превръщането на Троянския проход в целогодишна транспортна връзка, а съвместно с други съседни общини се обсъждат съвместни проекти в областта на устойчивото развитие и културния туризъм.

Общините Троян, Летница и Ловеч имат различни съвместни проектни инициативи и макар и конкуренти на следващ етап, в момента те развиват дългогодишното си партньорство с разработване на интегрирани проекти, за финансирането на които ще кандидатстват през новия програмен период. Гледната точка към съвместната работа представи заместник-кметът на община Ловеч Цветан Димитров.

 

Един от най-значимите проекти, които са в процес на обсъждане е за съвместно развитие на Регионалната система за управление на отпадъците и превръщането й в ефективен елемент от единна система за устойчиво развитие с висок процент преработени и рециклирани отпадъци.

„В новия програмен период ще говорим повече за партньорство и интеграция, отколкото за приоритети“ – с тези думи кметът на община Летница Красимир Джонев, който е и председател на ПК „Земеделие, гори, селски и планински райони“, разказа за някои от успешните практики за изпълнение на проекти в партньорство с други общини. Те демонстрират стабилна устойчивост и в момента са база за развитие на нови съвестни концепции, които надграждат вече създаденото и дават възможност за включване на нови процеси и постигане на интегритет на различни секторни нива.

Мая Ненчева, главен експерт от Агенция „Пътна инфраструктура“ изрази готовността на структурата, която представлява, да обсъдят с конкретни администрации важни за местната общност отсечки от пътната инфраструктура, които да намерят място в инвестиционните програми на АПИ.

Транспортната свързаност е огромен проблем за Северозападния район за планиране, обърна внимание кметът на община Монтана и член на УС на НСОРБ Златко Живков. Той е и заместник-председател на Регионалния съвет за развитие в Северозападния район. „Имам сериозни резерви относно начина на взимане на решения и начина на реализиране на поетите ангажименти“, подчерта кметът на Монтана. Той обърна внимание на важността на партньорски проекти в сферата на опазването на околната среда, т.к. тяхната ефективност се усеща финансово както от общините, така и от гражданите. Липсата на хоризонт за планиране е един от най-големите проблеми, с които се сблъскват общините днес, сподели Златко Живков. В условията на политическа нестабилност и липса на напредък в преговорите за Бюджет 2022, общините трудно могат да заложат в стратегическите си документи реални проекти, за чието финансиране могат да бъдат спокойни, изрази тревогата си кметът на община Монтана.

На темата за изключително тежките проблеми на свързаността между общините и малките населени места на територията на Северозападния район за планиране, се спря и кметът на община Червен бряг Цветан Димитров, който е член на РСР. Той подчерта необходимостта от взаимодействие между регионите и отговорните институции, каквато е АПИ, за ясно дефиниране на проблемите и разпределение на задълженията и отговорностите в процеса на тяхното решаване. Кметът на Червен бряг подчерта, че именно в този аспект вижда и посредническата роля на НСОРБ в сложния етап на пренастройване на общините за работа в условията на новия програмен период.

Следващата среща с кметовете и председатели на общински съвети е за Югозападния район за планиране и ще се състои на 16 юли 2021 г. в Правец.