Кметът на Варна Иван Портних ще председателства Регионалния съвет за развитие в Североизточния район

12.01.2021

114

Днес, 12.01.2021 г./ в режим на видеоконференция се проведе първото заседание на новия състав на Регионалния съвет за развитие в Североизточния район за планиране. Кметът на община Варна Иван Портних ще председателства работата на Регионалния съвет за развитие, който има ключова роля в планирането, избора и реализацията  на проекти и управлението на средствата от ЕС, инвестирани в североизточна България. За негов заместник бе избран кметът на община Шумен Любомир Христов. Изборът се проведе чрез тайно гласуване чрез специализирана онлайн платформа.

  

Заместник-министърът на регионалното развитие Деница Николова припомни пред участниците основните функции и роля на новите Регионални съвети за развитие в цялостното прилагане на концепцията за интегрирано териториално развитие.

Съгласно Закона за регионалното развитие РСР обсъжда и одобрява проекта на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, осъществява консултативна функция при изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общините на своята територия и разглежда въпроси, свързани с цялостното развитие на  плановия район. Съветът изпълнява функции по управление, координиране, наблюдение и контрол на изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион, участва в процеса на подбор на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, от други европейски фондове и финансови източници, включително финансови инструменти, и от съответното национално съфинансиране и предоставя писма за подкрепа във връзка с участието на български партньори в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество.

На своето първо заседание членовете на РСР приеха правилата за работа на Съвета с направени допълнения и актуализираха своите представители в Комитетите за наблюдение на оперативните програми и тематичните работни групи, които подготвят програмите за новия програмен период. В Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ като заместник-представител от РСР на СИР влиза председателят на Общинския съвет на Търговище г-жа Емине Якубова. На същата позиция в състава на КН на ОПНОИР Регионалният съвет за развитие на Североизточен район за планиране избра г-жа Соня Георгиева – кмет на община Добричка. В КН на Програмата за морско дело и рибарство заместник-представител на РСР ще бъде кметът на община Бяла Пеньо Ненов, а титулярен представител в КН на Програмата за развитие на селските региони – кметът на община Венец Нехрибан Мехмедова. Тя бе избрана и за заместник-представител на РСР в тематичната работна група по подготовката на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони през новия програмен период.

РСР обнови и част от своите представители и в тематичните работни групи по подготовката на Програмите с европейско финансиране за програмен период 2021 – 2027. В ОПРЧР за заместник-представител бе избрана г-жа Емине Якубова – председател на общинския съвет в Търговище, в Програмата за образование – кметът на община Шумен Любомир Христов. В състава на ТРГ по разработване на програмата за Техническа помощ влиза като титулярен представител кметът на община Девня Свилен Шитов, за негов заместник бе определен кмета на община Вълчи дол Георги Тронков. В екипа, изготвящ програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация –за титулярен представител бе избран кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров, а за заместник – кмета на община Добрич Йордан Йорданов.

Регионалният съвет за развитие на Североизточния район включва представители на общините от областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен, областните управители, както и представители на министерствата, бизнеса, неправителствения сектор, висшите училища и научни организации. Представител на Националното сдружение на общините в Република България в състава на РСР на Североизточния район е Мила Гиздова – старши експерт по териториално развитие.