Казанлък: ще се реализира интегриран проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“

Община Казанлък получи одобрение за реализиране на интегриран проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“. Проектът има за цел работа за активно включване в икономическия и социален живот на уязвими групи, хора в риск и/или жертва на дискриминация, хора, населяващи територии, в т.ч. селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

Всички организации, заявили своя интерес на етапа на подготовка на проекта, са включени в изпълнението в качеството им на партньори. 

С финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще се осигури трудова заетост до 12 месеца за общо 92 лица от целевите групи, в т.ч. 6 лица към общинска администрация, 80 лица към дейността на Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ и заетост за 6 лица към дейностите на Сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за децата“. Ще бъдат създадени и разработени 4 социално-здравни центъра наименувани „Къщи на семейството“, по един в гр. Казанлък, гр. Крън, с. Горно Черковище и с. Ръжена, в които ще се осигури социална и здравна подкрепа на общностите, чрез посещение и работа на място със социален работник, психолог, педагог, специалист здравни грижи, социален сътрудник, ромски медиатор. За изпълняване на дейностите  ще бъдат разкрити  15 нови временни работни места за специалисти и помощен персонал. 

През 2021 година стартира строителството на 10 социални жилища с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Като дейност към настоящият проект, всички потребители на тези социални жилища, ще получат експертна подкрепа за постигане на трудова, социална, здравна и образователна интеграция. Специалисти активно ще работят с тях, за да активизират отговорното им социално, здравно, образователно и трудово поведение, вкл.  да посещават личен лекар, зъболекар, да търсят и поддържат активна работа, да искат да повишат квалификацията си, да бъдат активни граждани и др.

За преодоляване на негативни стереотипи и лоши практики за замърсяване на обществени пространства ще се организират съвместни дейности от Общинско предприятие и живущите в райони с основно население от целевите групи, за почистване, облагородяване и поддържане на обществените пространства с участие на живеещите в тях.

За преодоляване на негативни стереотипи и нагласи към малцинствата - етнически или по друг признак (например на хора с увреждания) ще се реализират 50 еднотипни инициативи за сближаване на общностите. Инициативите ще бъдат проведени в малки групи чрез спортно-развлекателни инициативи за сплотяване на 2 семейства, като едното ще е част от малцинствата.

С финансирането по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще бъдат подкрепени  различни дейности. За изпълнение на дейностите по проекта ще бъде назначен необходимия специализиран персонал, ще бъдат закупени консумативи, материали и активи за провеждане на клубовете и ателиетата. 

Община Казанлък, като Бенефициент по проекта, работи със своите партньори ежедневно, за да постигне максимална ефективност по поставените цели.

Дейностите ще се изпълняват до края на месец юни 2023 година.

Проектът е финансово подкрепен от две оперативни програми. Договорено е финансиране в размер 1 555 364,20 лв., от които 1 198 848,43 лева от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и 356 515,77 лева от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.