Извънредното положение – промени в действащи закони

25.03.2020

1879

 

Законът за мерките по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание бе обнародван в Държавен вестник на 24.03.2020 г. Законът въвежда редица промени, които пряко касаят дейността на общините.

Освен промяна на редица законови срокове, отнасящи се до административните производства, с промени в Закона за здравето се въвежда административно-наказателна отговорност за лице, което наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 1 или 2 от Закона за здравето. Нарушенията могат да се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от кметовете на общини, а наказателните постановления могат да се издават от кмета на общината.

ВАЖНО!

Със Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г., министърът на здравеопазването удължи срока на действие на въведените противоепидемични мерки до 12 април 2020 г. включително.

Кметовете на общини следва да упълномощят длъжностни лица от общинската администрация и да създадат организация за изпълнение на възложените им контролни правомощия по Закона за здравето във връзка със спазването на актовете на министъра на здравеопазването или заповедите на директор на регионална здравна инспекция по прилагането на противоепидемични мерки.

За периода на извънредното положение спиране налагането на запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения за болнична помощ, запори върху трудови възнаграждения и пенсии и др. като ограниченията се отнасят и до образуваните от общините изпълнителни производства срещу длъжници.

Изискванията за получаване на месечни социални помощи по чл. 2, ал. 4 от Закона за социално подпомагане не се прилагат. По преценка на кметовете на общини, при доказана необходимост, се прилага разпоредбата на чл. 2, ал. 4, т. 1 от Закона за социално подпомагане в частта относно полагане на общественополезен труд, само за осъществяване на дезинфекция при спазване на съответните санитарно - хигиенни изисквания.

По време на извънредното положение, както и до три месеца след неговата отмяна, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане и кметовете на общини нямат право поради липса на потребители да закриват или да намаляват капацитета на социални услуги, делегирани от държавата дейности и местни дейности, с изключение на специализираните институции за деца.

Всички общини (без пилотно прилагащите - Пловдив, Варна, Стара Загора, Благоевград, Бургас, Русе и Столична Община) не са задължени да използват електронната платформа от 1 април 2020 г., а това трябва да стане до един месец след отмяна на извънредното положение.

Разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат за закупуване ва хигиенни материали, медицински изделия, лични предпазни средства, медицинска и лабораторна апаратура. По искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение на договора, но не повече от срока на действие на извънредното положение.

До отмяна на извънредното положение Управляващите органи (УО) на програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) имат право да променят едностранно договори за БФП, да увеличават общия ресурс по операции и да отпускат БФП при опростени правила.

През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година. Остават непроменени сроковете за плащане на данъка на две равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

ВАЖНО!

Законът влиза в сила от 13 март 2020 г., с изключение на чл. 5, § 3, § 12, § 25 – 31, § 41, § 49 и § 51, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“ – 24.03.2020 г., и се прилага до отмяна на извънредното положение.

Съгласно Решение за обявяване на извънредно положение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, извънредното положение е със срок на действие от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г.

НСОРБ е изготвило подробна информация за влезлите в сила изменения, свързани с дейността на общините, която може да бъде изтеглена от прикачения файл.