Изпълнението на Програмата за местно развитие по ФМ на ЕИП

29.12.2021

243

 

На https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/novini-1/programniyat-operator-publikuva-e-byuletin-%E2%84%96-3-za-izplnenieto-na-programata е публикуван брой 3 на електронният бюлетин по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ подкрепена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021, създаден от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Общият й бюджет е в размер на 41 764 706 евро, като 85% от средствата се предоставят от ФМ на ЕИП, а останалите 15 % се осигуряват от националния бюджет. Програмата e насочена към подпомагане на социалното и икономическо сближаване чрез изпълнението на иновативни проекти в областта на местното развитие, детското и младежкото социално включване, както и овластяването на ромите. По-важните акценти през 2021 г., са:

Обявени покани за набиране на проекти по две процедури:

  • „Образование и грижи в ранна детска възраст”. Общият бюджет е 6 029 412 евро. Процесът на оценяване ще приключи през месец януари 2022 г.;
  • „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“. Общият бюджет на процедурата е 8 млн. евро. Оценяването на проектите ще приключи в началото на 2022 г.

Действащи общински проекти:

  • Продължават дейностите за разширяване на обхвата и дейността на четирите младежки центъра, изградени с помощта на ФМ в предходния програмен период в градовете Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца;
  • Общините Бургас, Габрово, Монтана и Перник спечелиха финансиране по Програмата и ще изградят още четири нови младежки центъра. Новите младежки центрове са в процес на наемане на младежки работници и образователни медиатори, провеждат конкурси за лога на центровете, осъществяват контакти с партньори и заинтересовани страни, анализират нуждите на младежите в района чрез различни информационни кампании, провеждат събития от различен характер с цел популяризиране на младежката работа;
  • В ход е реализацията на възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания. Проектът с бюджет 625 822 евро и се изпълнява от община Костинброд. Центърът е първи и единствен за Балканите и осми в света. Услугата, която се предоставя, е нова за България и цели да помогне на децата и семействата им да превъзмогнат стреса от онкологичното боледуване, да преодолеят изолацията по време на продължителното и тежко лечение и последиците от него, да приобщят семействата на децата и да съдействат за успешната им социална реинтеграция след приключване на лечението;
  • Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания ще въвежда Българския червен кръст. Проектът е с бюджет 3 333 333 евро. По проекта са открити три центъра „Домашни грижи" - в градовете Видин, Белоградчик и Монтана. Центровете осигуряват медицински сестри и домашни помощници, като всеки един от тях предоставя интегрирани здравно-социални грижи в домашна среда на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания;
  • Проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал –GALOP“ се реализира от Националното сдружение на общините в Република България в партньорство с Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS). Проектът е с бюджет в размер на 1 200 000 евро. Основната цел на проекта е да подкрепи социалноикономическото развитие на необлагодетелствани български общини чрез активизиране на неизползвани местни ресурси и потенциал. Разработват се успешни модели за развитие, които да бъдат приложими и в други общини, стимулира се сътрудничеството между местните власти, насочено към насърчаване на социалноикономическия напредък.

Отворена е покана за кандидатстване по Фонда за двустранни взаимоотношения. По този фонд се финансира обмяната на опит и създаването на нови партньорства между потенциалните кандидати от българска страна и подходящи организации от страните – донори https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/novini-1/vzmozhnost-za-vsichki-potenczialni-kandidati-da-polzvat-dvustranniya-fond

В процес на подготовка е процедура за подбор на проектни предложения по малка грантова схема за подпомагане на местното развитие и стимулиране на създаването на работни места с общ бюджет от 4 млн. евро. Насоките за кандидатстване са в процес на разработване и се очаква тяхното скорошно одобрение и публикуване. Процедурата ще подкрепя иновативни подходи, насочени към стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места в общините Вълчи дол, Левски, Иваново, Димитровград, Банско, Брезово, Белица, Елена, Момчилград, Лясковец. Ще бъдат предоставени ресурси за тестване и насърчаване на иновативни подходи за развитие на местната заетост, за предоставяне на по-достъпна информация за свободните работни места, за насърчаване на работодателите да приемат гъвкави работни практики, за организиране на събития, които обединяват работодатели и търсещи работа, както и за създаване на възможности за работа за групи в неравностойно положение. Ще бъде предоставена и подкрепа за изпълнението на мерки, включени в стратегиите за местно развитие, разработени от 10-те общини в рамките на проекта GALOP.