Изпълнение на Норвежката програма - актуални данни

29.10.2020

304

На https://www.eeagrants.bg/dokumenti/drugi е публикуван Доклад за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 (ФМ на ЕИП и НФМ).

Докладът обхваща периода от 1 август 2019 г. до 30 юли 2020 г., като по-важните акценти от него са:

 • Стартирало изпълнението на дейности по всичките програми в обхвата на ФМ на ЕИП и НФМ, на фона на динамични промени в социално-икономическата и политическата среда в България, повлияни от глобалната икономическа среда и сътресенията от пандемията Covid-19. Това е наложило удължаване на сроковете за изпълнение на сключени договори по текущи проекти, забавяния в оценката на депозирани проекти и отлагане обявяването на планирани процедури за набиране на проекти;
 • Програмните оператори (ПО) са подготвили и обявили покани за набиране на проекти по 26 предефинирани проекта и 11 открити процедури за проектни предложения;
 • Сключени са договори по 23 предефинирани проекта и 4 проекта в обхвата на процедури за подбор. По 2 от обявените процедури са сключени 8 договора за подкрепа на съществуващи младежки центрове в общините Пловдив, Стара Загора, Враца и Добрич и за изграждане на нови младежки центрове в общините Габрово, Бургас, Монтана и Перник;
 • По програма „Опазване на околната среда и промени в климата“ са обявени всички 7 планирани процедури, по които са подадени общо 72 проектни предложения. До края на м. октомври предстои подписване на договор по един предварително дефиниран проект и финализиране на процедурите за избор на проекти по малка грантова схема за намаляване на отпадъците в морските води;
 • До края на годината предстои финализиране на процедурите за избор на проекти за организиране на културни събития по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ и на проектите в областта на уличното осветление по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“. По двете покани се констатира много голям интерес, с над 100 подадени проектни предложения по всяка;
 • Разходваните средства от ПО са около 7.8 млн. евро, а сертифицираните разходи възлизат на 2.4 млн. евро. В сравнение с утвърдените времеви графици са налице закъснения по всички програми. Същите за момента могат да бъдат преодолени;

 

 

 • До 30 юли 2020 г. по шестте програми, управлявани на национално ниво, са сключени 25 договора по предварително дефинирани проекти. Стартирало е изпълнението на значими инвестиции по предоставяне на услуги за възрастни хора от страна на Българския червен кръст, предоставяне на услуги за деца с онкохематологични проблеми, ремонт на места за лишаване от свобода и изграждане на нов пилотен затвор с учебен център към него, продължава изграждането на Тетра-системата в МВР и много други;
 • Ефектите върху укрепването на двустранните отношения продължават да бъдат по-видими, въпреки отмяната на всички схеми и срещи за подпомагане на пътуванията от март 2020 г. В резултат на провежданите през 2019 г. срещи за партньорство и посещения в страните-донори, подкрепени по програмата, са представени голям брой заявления за проекти с партньори от страните-донори донори (88 от 107 проекта, подадени по поканата за уличното осветление от общините, 11 от 12 проекта за създаване на младежки центрове и по 61 от 114 проекта по програма „Култура“).

Напредъкът по Програмите на ФМ на ЕИП и НФМ:

Програма „Правосъдие“: Програмен оператор е Министерството на правосъдието. Бюджетът й е  35 294 118 евро (вкл. 30 млн. евро безвъзмездна помощ и 5 294 118 евро национално съфинансиране). Депозирани са всичките 9 предварително дефинирани по нея проекти. Сключени са 8 договора за безвъзмездна финансова помощ, по които са платени аванси в размер на около 2 млн. евро.

Програма „Вътрешни работи“: Програмен оператор е Министерството на вътрешните работи. Бюджетът й е  25 294 118 евро (вкл. 21 500 000 евро безвъзмездна помощ и 3 794 118 евро национално съфинансиране). Сключени са 10 договора от предвидените 14, по които са преведени авансови плащания в размер на около 3 млн. евро. Поради отказ на някои ведомства да подадат предварително дефинирани проекти, програмното споразумение е изменено. В резултат, през м. ноември предстои обявяването на покана за набиране на проекти на стойност 4 млн. евро.

Програма  „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“:

Програмен оператор е Министерството на образованието и науката. Бюджетът й е 41 176 471 евро (вкл. 35 млн. евро безвъзмездна помощ и 6 176 471 евро национално съфинансиране).

 • Програмата се изпълнява с относително добри темпове, налице са някои проблеми свързани с мерките за включването на ромите;
 • Трите предварително дефинирани проекта, стартирали през 2019 г. с бенефициенти Българския червен кръст, Националния статистически институт и НСОРБ, се реализират съгласно одобрените им графици;
 • Договорен е проект за Център за възстановяване на деца с онкохеаматологични заболявания, изпълняван от община Костинброд;
 • От 1 юли 2020 г. стартира изпълнението на 4 проекта за разширяване на съществуващи младежки центрове;
 • Обявена е поканата за създаване на нови младежки центрове. 14 от 23 допустими общини са подали проектни предложения. Процесът на оценката им стартира на 22 януари 2020 г. , като е удължен с 3 месеца поради пандемичната ситуация;
 • Обсъжда се изменение на програмното споразумение за въвеждане на нова концепция за дизайн на схема за грижи за ранно детско развитие.

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“:

Програмен оператор е Министерството на енергетиката. Бюджетът на програмата е 32 941 176 евро (вкл. 28 млн. евро безвъзмездна финансова помощ и 4 941 176 евро национално съфинансиране). През отчетния период е постигнат умерен напредък в изпълнението на програмата.

 • Обявени са две покани за набиране на проекти:
 • за предварително дефинирания проект „Предпроектно проучване на използването на хидроенергийния потенциал на съществуващите водоснабдителни системи и увеличаване на потенциала на съществуващите малки водноелектрически централи във водоснабдителни системи“, по който  е подписан договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ;
 • по открита покана „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“. Подадени са 109 проекта, 2 от тях са оттеглени. Около 80% от проектите (88 проекта) са с норвежки партньори. Очаква се оценката им да приключи до началото на септември. Намерението на ПО е всички договори за отпускане на безвъзмездни средства да бъдат подписани до края на октомври;
 • Подготвен е проект на пакет документи за кандидатстване по покана за геотермална енергия в публични сгради (общински и държавни). Проектът е изпратен и до Министерството на финансите за консултации относно режима на държавна помощ;
 • Обявяването на поканата за енергийна ефективност в обществени сгради (общински и държавни) се планира за началото на декември 2020 г.;
 • Схемата за подпомагане на пътуванията ще се отвори наново, след отпадането на ограниченията за международните пътувания.

Програма „Защита на околната среда и изменение на климата“:

Програмен оператор е  Министерството на околната среда. Бюджетът й е 15 294 118 евро (вкл. 13 млн. евро безвъзмездна помощ и 2 294 118 евро национално съфинансиране). Обявени са 3 открити покани за набиране на проекти, 4 малки грантови  схеми и 2 покани по предварително дефинирани проекти. Програмата е в много напреднал етап на изпълнение.

Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“:

Оператор на програмата е Министерството на културата. Бюджетът й е 11 764 706 евро (вкл. 10 млн. безвъзмездни средства и 1 764 706 евро национално съфинансиране).

 • По първата покана по схема „Подобрен достъп до изкуства и култура“ са подадени общо 114 проектни предложения. 53 проекта (46,49% от представените проектни предложения) са успешни, като подписването на договорите по тях се планира през септември - октомври 2020 г.;
 • Обявяването на поканата за достъпност на обекти от културното наследство е отложено за септември 2020 г., а на тази за възстановяване на културното наследство за м. ноември / декември 2020 г.;
 • Планираните 2 покани за подобряване на осведомеността за изкуствата и културата на етническите и културните малцинства (с фокус ромите) ще бъдат обединени в една, която се планира за обявяване през април 2021 г.

Основните констатации от одитите на проекти в изпълнение са свързани с неспазване на правилата за обществените поръчки- нарушения/отклонения в процедурите за възлагане на обществени поръчки -ограничителни изисквания в критериите за подбор и условията за възлагане; незаконно разделяне на предмета на поръчката; незаконно отхвърлен участник в търга или спечелил участник неотговарящ на някои тръжни условия.

Общата стойност на 8-те констатирани нередности е 4 880. 80 евро.