Изменят се допустимите разходи по ЕСИФ

17.09.2021

228

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Постановление за изменение на Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 - 2020 г.- https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6355

Изменението предвижда разходите за глоби, финансови санкции и разходите за разрешаване на спорове, да отпаднат от категорията недопустими за съфинансиране от ЕСИФ. Мотивите за това са свързани с премахването на национално наложени ограничения по отношение допустимостта на разходите по Програмите по ЕСИФ. По този начин по-рационално ще се използват европейските средства, като Управляващите органи ще могат да определят предложените за отпадане разходи като допустими или не в съответните насоки за кандидатстване, в зависимост от спецификата на конкретните операции.

Становища по предложението се депозират до 30 септември.