Изменя се процедурата за Патронажна грижа +

07.10.2021

371

 

В резултат на служебно изменение на критериите за подбор на операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), се променя процедура „Патронажна грижа +“.

С изменението, бюджетът на процедурата от 85 млн. лв. се обособява в 2 Компонента, както следва: 

  • Компонент 1 - 71 733 308 лв.
  • Компонент 2 - 13 266 692 лв.

По Компонент 1 допустими кандидати са всички общини, а по Компонент 2 общините, които имат сключени договори по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”.

Продължителност на услугите за период от 6 месеца се въвежда по Компонент 2.

По процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” до крайният срок за набиране на проекти, 30-ти септември, който бе удължаван два пъти, проектни предложения подадоха 212 общини на обща стойност 71 733 307.79 лв.

С 201 общини са сключени договори и е стартирало предоставянето на услуги за над 44 000 възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания, поставени под карантина, заради COVID-19, и потребители на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Общата стойност на сключените договори е над 69.3 млн. лв. Понастоящем предоставянето на услугите е за период от 12 месеца, като изпълнението на първите договори по процедурата стартира през м. януари 2021 г. и съответно ще приключи през м. януари-февруари 2022 г.

Наличният неусвоен финансов ресурс в размер на 13 266 692.21 лв. ще се насочи към общините със сключени договори по процедурата, като със същия те ще имат възможност да предоставят патронажна грижа и превентират разпространението на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности за допълнителен период от 6 месеца.