Изменение в условията за кандидатстване по процедурата за социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения по ОП РЧР

23.02.2021

398

 

На https://esf.bg/procedures/socialno-vkljuchvane-na-licata-s-psihichni-razstrojstva-i-s-intelektualni-zatrudnenija/  са публикувани изменени Условия за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР).

Промяната се изразява в допускане документите, които се изискват на етап кандидатстване и преди сключване на административния договор, в случай, че са представени от упълномощени от кандидата лица, да не се изискват допълнително и от законния представител на кандидата.

Измененията в Условията за кандидатстване са в: т.9 „Допустими кандидати“,  т. 19. „Начин на подаване на проектните предложения“, т. 20. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ и т. 22.1. „Решение на ръководителя на управляващия орган относно предоставянето на безвъзмездна финансова помощ“. В „Документи за попълване“ е изменен образецът на Приложение І: Декларация на кандидата.

Всички останали текстове в документацията по процедурата са непроменени.

С проектни предложения по процедурата, могат да кандидатстват общините: Дряново, Своге, Велико Търново, Кюстендил, Столична община, Шумен, Перник, Търговище, Кърджали и Враца. Допустимо е партньорството с доставчици на социални услуги, неправителствени организации, публични лечебни и здравни заведения и Министерство на здравеопазването

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 000 000 лева, а общият бюджет на процедурата е 18 млн. лв.

Допустими са дейности за осигуряване на достъп до почасови услуги, извършване на рехабилитация, социално и психологическо консултиране на лицата от целевата група, придобиване и/или възстановяване на уменията за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевите групи, мобилна работа и други профилирани дейности за подкрепа на лицата от целевата група, свързани с трудотерапия, подкрепа за трудово наставничество, ремонт и оборудване на съществуващ сграден фонд с цел предоставяне на услугите в новите центрове, съгласно потребностите на целевата група.

Изпълнението на дейностите по процедурата следва да приключи до 30.06.2023 г..

По процедурата са сключени 4 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност 3.8 млн. лв. с общините: Велико Търново, Враца, Дряново и Столична.