Изменение в условията за кандидатстване по процедурата за деинституционализацията на децата и младежите по ОП РЧР

23.02.2021

452

 

На https://esf.bg/procedures/prodalzhavashta-podkrepa-za-deinstitucionalizacija-na-decata-i-mladezhite-etap-2-predostavjane-na-socialni-i-integrirani-zdravno-socialni-uslugi-za-deca-i-semejstva-komponent-1-s-konkretni-beneficient/ са публикувани изменени Условия за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ    „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР).

Промяната се изразява в допускане документите, които се изискват на етап кандидатстване и преди сключване на административния договор, в случай, че са представени от упълномощени от кандидата лица, да не се изискват допълнително и от законния представител на кандидата.

Измененията в Условията за кандидатстване са в: т.9 „Допустими кандидати“,  т. 20. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ и т. 22.1. „Решение на ръководителя на управляващия орган относно предоставянето на безвъзмездна финансова помощ“. В „Документи за попълване“ е изменен образецът на Приложение І: Декларация на кандидата.

Всички останали текстове в документацията по процедурата са непроменени.

Процедурата „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“ цели да продължи подкрепата на процеса по деинституционализация на грижата за децата, настанени в домовете за деца лишени от родителска грижа и закриване на тези институции.

Общият й бюджет е 55 605 196 лева, а допустими бенефициенти са общините, получили финансиране по ОПРР за изграждане на социална инфраструктура за новите услуги, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 17:30 ч. на 30.06.2021 г.

Към настоящия момент по процедурата са сключени 27 договора за безвъзмездна финансова помощ с общини на обща стойност около 50.1 млн. лв.