Изменение в Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

02.07.2021

151

 

В бр. 55 на Държавен вестник от 02 юли 2021г. е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

Изменен е §7 в ПЗР на Наредбата, съгласно който инвестиционни проекти, които са разработени в съответствие с отменената Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; отм., бр. 12 от 2021 г.), могат да бъдат внесени за одобряване от компетентния орган в едногодишен срок от влизане в сила на тази наредба.

В производствата по одобряване на тези проекти се прилагат разпоредбите на отменената Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.