Изменение в ИГРП за 2021 г. на ОПРР

12.02.2021

278

Индикативната годишна работна програма за 2021 г. (ИГРП) по ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) е актуализирана  http://www.bgregio.eu/

Изменението е свързано с отлагането от м. февруари на м. април, на срока за обявяване и от м.май на м. юли на този за кандидатстване по процедура „Мерки за справяне с пандемията“. По процедурата, конкретен бенефициент е Министерство на здравеопазването, а общините са партньори за инвестиции в общински лечебни заведения.

Мотиви за отлагането са, че в момента текат допълнителни неофициални преговори по изменението на ОПРР, одобрено от Комитета за наблюдението й https://www.namrb.org/bulletin/online/4380, с Европейската комисия и Министерство на здравеопазването.