Изменение на ИГРП на ОПОС

24.06.2021

141

На https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/7790?fbclid=IwAR1x77Kde2vK1pVJalskzIdN_yW4IvToA5WYLzboQX-PVinbaLGg69YJ1cg е публикувано изменение на Индикативната годишна работна програма за 2021 г. (ИГРП) по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС). Изменената ИГРП съдържа 3 процедури. По Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ се предвижда обявяването на две процедури:

  • Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания – 2- с бюджет от 1 820 000 лв., планирано обявяване през м. юли и краен срок за подаване на проектни предложения м.септември. Общините са сред допустимите кандидати;
  • Подобряване на природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на земи – с бюджет от  13 430 000 лв. и конкретен бенефициент РИОСВ Варна.

По Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ се предвижда подкрепа за „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух – 2“, където бенефициенти ще са общините с нарушено качество на атмосферния въздух: Асеновград, Благоевград, Велико Търново, Горна Оряховица, Гълъбово, Кърджали, Ловеч, Несебър и Пазарджик. Допустими дейности по процедурата са:

  • Първи етап: подготовка на инвестиционен проект: Дейности, свързани с подготовката на проектното предложение (Техническа помощ);
  •  Втори етап: Изпълнение на инвестиционни мерки: Дейности за подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво (по отношение на последните приоритет се дава на инвестиции в санирани сгради) с: a) отоплителни устройства, използващи пелети или друг вид дървесна биомаса/твърдо гориво (вкл. изграждане на вътрешна сградна инсталация). Новите устройства следва да отговарят на параметрите за екодизайн; или б) отоплителни устройства, използващи газ или такива, използващи електричество (напр. климатици, термопомпи). Дейности за подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво с алтернативни източници на топлинна енергия, а именно: a) свързване или възстановяване на връзката към топлофикационна система – вкл. вертикални и хоризонтални щрангове, радиатори, термостати; б) свързване или възстановяване на връзката към газоразпределителна мрежа – вкл. газови уреди – котли и конвектори, с прилежащите им функционални части и вътрешна сградна инсталация и др.

Общият бюджет на процедурата е 80 млн. лв., датата на обявяване й е до 6 месеца след получаване на първи предварителни резултати от пилотна процедура  „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух". Крайният срок за подаване на проектни предложения ще е до 3 месеца от обявяването на процедурата.