Изменени условия за кандидатстване по процедурата за интегрирани действия за устойчиво градско развитие по ОП РЧР

22.02.2021

428

На https://esf.bg/procedures/integrirani-dejstvija-za-ustojchivo-gradsko-razvitie/ са публикувани изменени Условия за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ    „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР).

Промените включват създаването на възможност за подписване от оправомощено/ упълномощено да представлява кандидата лице, съгласно решение на Общинския съвет, на изискуемите при депозирането на проекта формуляр за кандидатстване и Декларации на кандидата и за съответствие и идентичност. Възможност за подписване на Декларацията за нередности преди сключването на ДБФП, от оправомощено/ упълномощено лице, също се въвежда.

Измененията в Условията за кандидатстване са в: т.9 „Допустими кандидати“,  т. 19. „Начин на подаване на проектните предложения“ ,  т. 20. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ и т. 22.1. „Решение на ръководителя на управляващия орган относно предоставянето на безвъзмездна финансова помощ“. В „Документи за попълване“ е изменен образеца на Приложение І: Декларация на кандидата и  Приложение 1а: Декларация за съответствие и идентичност. В „Документи към договор“е изменен образеца на Декларация за нередности.

Всички останали текстове в документацията по процедурата са непроменени.

Допустими кандидати са общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, съгласно НКПР 2013-2025 г., които имат сключен договор по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по ОПРР за изграждане на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация – центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата.

Съгласно публично достъпната информация в ИСУН 2020, по процедурата са сключени 13 договора за безвъзмездна финансова помощ с 11 общини, на стойност около 4 млн. лв.