Изменени условия за кандидатстване по процедурата за дългосрочната грижа на възрастните по ОП РЧР

19.02.2021

405


Изменени са Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ по ОП „Развитие на човешките ресурси (ОП РЧР) https://esf.bg/procedures/nova-dalgosrochna-grizha-za-vazrastnite-i-horata-s-uvrezhdanija-etap-2-predostavjane-na-novite-uslugi/

Промяната е, да не се изискват допълнително документи от законния представител на кандидата, ако същите са представени на етап кандидатстване и преди сключване на административния договор от упълномощени от кандидата лица.
Измененията в Условията за кандидатстване са в: т.9 „Допустими кандидати“, т.20 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ и т. 22.1. „Решение на ръководителя на управляващия орган относно предоставянето на безвъзмездна финансова помощ“. В „Документи за попълване“ е изменен образеца на Приложение І: Декларация на кандидата.
Всички останали текстове в документацията по процедурата са непроменени.
Процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ подкрепя 28-те общини, в които има изградена инфраструктура по ОП „Региони в растеж“ за предоставяне на социални услуги за възрастни и хора с увреждания. В конкретните общини ще започнат да функционират 6 Дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, както и 65 Центъра за грижа за хора с увреждания и възрастни хора. Очаква се новоизградените услуги да обхванат 1 215 възрастни над 65 г. и хора с увреждания, в т.ч. с психични разстройства, с умствена изостаналост и деменция.
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 17:30 ч. на 31 декември 2021 г.