Инструкции и указания към 10-те големи общини по ПРР за периода 2021-2027

17.02.2021

387


На https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/6761  са публикувани Инструкция за структуриране на звената и Комитетите за подбор и Указания относно изискванията за осигуряването на публичност. Документите касаят 10-те големи общини, бенефициенти по Приоритет 1 на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г. (ПРР), при изпълнението на функциите им на териториални органи по програмата.
Инструкция за структуриране на звената и Комитетите за подбор в общините по приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027:
Инструкцията определя реда и изискванията за структуриране на териториалните органи, имащи отношение към преселекция/ подбор и изпълнение на проектни предложения по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР. В документа са разписани процедури за структуриране на териториалните органи и са приложени образци на документи за изпълнението им, като целта им е да послужат и за адаптиране на Система за управление на качеството (СУК) и вътрешните правила за работа на общините.
Териториални органи за подбор и изпълнение на проекти по Приоритет 1на ПРР за 10-те градски общини (Столична, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Русе, Велико Търново, Варна, Видин и Плевен), са съответните общински администрации. За да се гарантира прилагането на принципа на партньорство при изпълнение на приоритета за градско развитие, към всяка от 10-те общински администрации, се създават със заповед на кмета Звено за подбор на проекти и Комитет за подбор на проекти.
Звеното за подбор на проекти: е съставено от: 1. Служители на съответната общинска администрация , в т.ч.: минимум един експерт, който отговаря за осигуряването на информация и публичност и минимум двама служители, които обезпечават организацията на работата на Комитета за подбор на проекти и изпълняват функции, свързани с предварителния подбор; 2. Външнш експерти при необходимост.
Функциите на звеното са: организиране и провеждане на публични и информационни събития за разясняване, обсъждане на постъпилите проектни предложения, подбор на проектни предложения, изготвяне на доклад за проведената процедура по обсъжданията, обезпечаване процеса на провеждане на заседания на Комитета за подбор, на който звеното е секретариат.
Кметът на общинаат със заповед определя служител на общината с ръководни функции (заместник-кмет), което да отговаря за работата на Звеното за подбор и процеса за подбор на проектни предложения.
Комитетът за подбор: включва представители на различни групи местни заинтересовани страни, в т.ч.: общинска администрация, НПО, бизнес, отделите „Статистически изследвания“ (НСИ), национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, академични среди, регионалните колегии на камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране, представител/и на Регионалните колегии към Камерата на независимите оценители в България.
Функциите на Комитета са: разглежда проектните предложения и извършва подбора им чрез точкуване по утвърдени критерии, одобрени от Комитета за наблюдение на ПРР и включени в насоките за кандидатстване.
Комитетът се състои от председател, заместник-председател и членове. Поименният състав на Комитета се определя за срок от четири години по процедура разписана в Инструкцията. Мандатът на председателя и на заместник-председателя е четири години. Те нямат право на глас. За работата си в Комитета за подбор, членовете му не получават възнаграждение.
Представители на УО на ПРР могат да участват в Комитетите, в качеството на наблюдатели, с цел осигуряване на процеса по изпълнение на делегираните правомощия.
Указания относно изискванията за осигуряването на публичност към общините по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027:
Определят начините и процедурите за провеждане на мерките за информация и комуникация от Звената за подбор, както и организирането на публични обсъждания на планираните за изпълнение проектни идеи.
С Указанията се дават основни насоки за работата на експертите, отговарящи за осигуряване на информация и публичност (ИП) в Звената за подбор, определят се и отговорностите, функциите, механизмите за взаимодействие и координацията между тях и други идентифицирани участници, имащи отношение към тази дейност.
Идентифицираните участници в дейностите по осигуряване на информация и публичност, изпълнявани в рамките на Приоритет 1 на ПРР, са:
1. Общинските администрации на 10-те градски общини.;
2. Звената за подбор на проекти към всяка от 10-те общински администрации;
3. УО на ПРР, в частност териториалните звена на МРРБ и отдел „Координация и оценка“ (КиО);
4. Областните информационни центрове (ОИЦ) ;
5. Заинтересовани страни на местно ниво: в т.ч. представители на бизнес, НПО, научни среди, работодателски организации, и др. потенциални бенефициенти по ПРР и широка общественост.

С нарочно писмо, МРРБ е уведомило ръководствата на 10-те общини за публикуваните документи.