Информационни дни по програмите за подкрепа на хората с увреждания на АХУ

04.02.2021

386


Агенцията за хората с увреждания (АХУ) ще проведе онлайн информационни дни по всяка от програмите, с обявени конкурси за финансиране на проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания https://ahu.mlsp.government.bg/home/

Участниците ще имат възможност да се запознаят с програмите, както и да поставят въпроси, свързани с условията на кандидатстване, отпускането на средства, наблюдението и отчетността на проектните предложения. Информационните сесии ще се проведат, както следва:
• Програма за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти: 8.02.2021 г. от 10:00 ч.. Линк за участие: https://us02web.zoom.us/j/87204173835?pwd=RFRpekNPTUZWYW0xVnlrL1MxUWJKUT09 
• Програма за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания: 9.02.2021 г. от 10:00 ч.;
• Програма за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания: 10.02.2021 г. от 10:00 ч.;
• Програма за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания: 12.02.2021г. от 10:00 ч.;
• Програма за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост за хора с множество трайни увреждания: 15.02.2021 г. от 10:00 ч.
Цели на програмата „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“ са постигане на ефективно пълноправно включване на хората с увреждания в културния, обществения и спортния живот на страната, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти. Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.
Проектните дейностите са обособени в три компонента:
• КОМПОНЕНТ 1 – осигуряване на външен достъп до обект за лица от целевата група чрез изграждане на рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания, извършване на ремонти, осигуряващи адаптиране на входове-изходи на обекта, изграждане на външни преходи, изграждане на сигнализации за хора със зрителни и слухови увреждания;

• КОМПОНЕНТ 2 – приспособяване на вътрешната среда на обекта за самостоятелно посещение от и пребиваване в него на лица с увреждания чрез строително-монтажни работи, придобиване и монтиране на различни съоръжения с цел създаване на: адаптирани места за трайно пребиваване на хората от целевата група.
• КОМПОНЕНТ 3 - за изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения (асансьори или лифтови платформи) за ползване от лица от целевата група
Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:
Компонент 1 – до 12 000 лв.;
Компонент 2 – до 15 000 лв.;
Компонент 3 – до 50 000 лв.