Информационен ден по процедурата за ограмотяване на възрастни по ОП НОИР

05.02.2021

167

На  23 февруари от 10:00 часа, чрез платформата Zoom, ще се проведе вторият информационен ден по процедура „Ограмотяване на възрастни-2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

Регистрацията за участие е до 22 февруари на  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sce2vqzgsEtTHaRSaLPEZxMuWrYEG2o43

Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване, чрез осигуряване на достъп до образование и обучение, за по-добра реализация на пазара на труда.

Допустими кандидати по нея са държавни и общински училища и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, а допустими партньори са държавни и общински училища, ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР). Допустими асоциирани партньори са: общините, на чиято територия се намират училищата (кандидат или партньор), Агенция по заетостта чрез Дирекции „Бюро по труда“, Агенция за социално подпомагане чрез териториалните дирекции „Социално подпомагане“, Регионалните управления на образованието, Държавната агенция за бежанците.

За допълнителни уточнения и въпроси по инфоденя, може да се свържете с Мая Лашова, главен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, ИА ОПНОИР, e-mail: m.lashova@mon.bg.