Информация за Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ по ФМ на ЕИП

22.12.2020

178

 

На https://www.eeagrants.bg/novini  е публикуван е-бюлетин за изпълнението на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която се реализира с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.
Съгласно данните, общият бюджет на Програмата е 41 млн. евро. Тяа e насочена към подпомагане на местното развитие, чрез прилагане на интегрирани мерки в сферата на образованието, осигуряването на заетост и здравеопазването. Въпреки затрудненията, породени от пандемията от COVID-19, към момента, се изпълняват договори за около 50% от средствата по Програмата, като до средата на следващата година се предвижда да бъдат договорени и останалите 50% .
Настоящото изпълнение:
През 2020 г. са предоставени над 7 млн. лева за разширяване обхвата и дейността на четири младежки центъра в градовете: Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца, и са сключени договори за изграждането на четири нови младежки центъра на обща стойност 15 млн. лева с общините: Бургас, Габрово, Монтана и Перник. През годината, стартира и изпълнението на проект "Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, който се реализира от община Костинброд с бюджет в размер на 1.2 млн. лева .
Към настоящият момент е отворена поканата за набиране на проекти по Фонда за двустранни взаимоотношения, по който могат да кандидатстват всички потенциални бенефициенти по Програмата, както и техните потенциални партньори от страните-донори https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/novini-1/vzmozhnost-za-vsichki-potenczialni-kandidati-da-polzvat-dvustranniya-fond. Финансира се обмяната на опит и създаването на нови партньорства и се възстановяват разходи за пътуване, храна, нощувки и вътрешен транспорт, като максималният размер на финансирането е до 3 000 евро на човек.
Предстоящи покани за набиране на проекти:
1.Покана за набиране на проектни предложения “Подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6 години”: бюджет от 6 млн. евро, като в момента се очаква одобрението на Насоките. По тази процедура, общините ще могат да кандидатстват с проекти за модернизиране както на материално-техническата база в детските градини, така и на работата с децата в тях. Максималния размер на средствата, който една община може да получи е 500 000 евро (т.е. близо 1 000 000 лева), като се предвижда до 60 % да бъдат предназначени за изграждане или подобряване на инфраструктурата на детските заведения, а останалите средства следва да бъдат насочени към разширяване на техния обхват, въвеждането на иновативни методи за работа с децата, привличане на родителите в подготовката и провеждането на различни събития и дейности, а също и подкрепа на утвърдените вече дейности за социализация и гражданско възпитание на децата (в т.ч. зелени инициативи, конкурси, фестивали и спортни прояви, чествания на празници, посещения на спектакли, арт-ателиета за изграждане на умения по приложни изкуства и др.). Поне 20 % от децата, включени във финансираните проекти, следва да бъдат от уязвими групи;
2. Покана за набиране на проектни предложения „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“, с бюджет от 8 млн. евро. Очаква се одобрението на Насоките за кандидатстване, след което ще стартира съответната процедура за набиране на проекти. Повече информация за процедурата и становището ни по същата, на https://www.namrb.org/bulletin/online/4273
3. Малка грантова схема, с бюджет от 4 млн. евро за финансиране на проекти за подпомагане на местното развитие на общини, които разполагат с неизползвани резерви (природни, икономически, социални, административни и др.). В момента, се разработват Насоките за кандидатстване.