Информация за бенефициентите по ОПОС

22.12.2020

164

 

На https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/6474  е публикувана информация за бенефициентите по ОП “Околна среда” (ОПОС). Същата касае законосъобразността на обществените поръчки с предмет строителство/инженеринг.
Управляващият орган информира, че в процеса на осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на обществени поръчки с предмет строителство/инженеринг, проведени по реда на ЗОП и глава ІV от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), се установяват чести отклонения от нормативната уредба при формулиране на критерия за подбор - годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, по отношение на участници-обединения.
При изискване за регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) по Закона за камарата на строителите (ЗКС) за изпълнение на определена категория строежи, се поставя условие, в случай на участник е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки член на обединението, който ще изпълнява строителни дейности, да декларира съответствие с поставеното изискване, съобразно разпределението на участие в договора за създаване на обединение.
Съгласно, чл. 3, ал. 3 от Закона за камарата на строителите, е достатъчно само един от членовете на обединението, който ще извършва строителни дейности, да притежава изискуемата регистрация в ЦПРС за заложената от възложителя категория строеж, докато за останалите членове, ангажирани със строителни дейности, достатъчно условие е да притежават регистрация в ЦПРС, без значение от категорията на строеж, за която са регистрирани.
В тази връзка, посоченият критерий за подбор не попада в изключенията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

УО на ОПОС, обръща внимание на бенефициентите, при подготовка и провеждане на обществени поръчки, да вземат предвид горе описаните нарушения.