Информация от АСП във връзка със заявления от общините за създаване или промяна броя на потребителите на социална услуга през 2022 г.

06.01.2022

305

Във връзка с постъпили в Агенцията за социално подпомагане значителен брой заявления от общините за иницииране на производство по издаване на заповед за предварително одобрение от АС за създаване на нови социални услуги или за промяна броя на потребителите на вече съществуващи социални услуги, считано от 2022 г. от Агенцията информират:

На извънредно заседание на Министерски съвет на 12.12.2021 г. е визирана необходимостта от преустановяване на съгласувателните процедури по законопроекта за държавния бюджет за 2022 г. и по други актове на МС, свързани с него. Предвид съществуващата фактическа обстановка, към настоящия момент, АСП прекратява производствата по постъпилите горецитирани заявления от страна на общините до финализиране на бюджетната процедура и изясняване на конкретните финансови параметри, относими към финансирането на делегираните от държавата дейности за следващата бюджетна година и приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година.

Съгласно разпоредбите на чл. 87, ал. 1 от Закона за публичните финанси, в случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите на бюджета се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на разходите и предоставянето на трансфери е в размер не по-голям от размера им за същия период на предходната година, до размера на постъпилите приходи, помощи и дарения, като се отчитат влезли в сила актове а Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, и при спазване на фискалните правила по този закон и одобрените от Министерския съвет със средносрочната бюджетна процедура фискални цели. Разпоредбата на ал. 1 не може да се прилага повече от три месеца, като в този срок не се включва времето, през което няма избрано Народно събрание.

Понастоящем е внесен законопроект за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., чийто текст е достъпен на интернет страницата на Парламента.

С пълния текст на писмото от Агенцията за социално подпомагане можете да се запознаете от ТУК.