ИГРП за 2021 г. по ОП НОИР

21.12.2020

238

 

На http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=916  е публикувана Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). За следващата година са планирани за обявяване две процедури, с общ бюджет от 17 млн. лв.
Първата е „Ученически практики – 2“ , с бюджет от 10 млн. лв. Целта й е повишаване на ефективността от партньорствата между професионалните училища и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците. Допустими за подкрепа ще са дейности, за:
• практическото обучение на учениците във втори гимназиален етап от професионалните училища, чрез допълнителни практики в реална работна среда;
• създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи гимназиален етап и/или втори гимназиален етап;
• ориентираност на практическото обучение на учениците към резултати, включително, чрез привличане на преподаватели от бизнеса и науката.
• обмен на информация и добри практики между професионалните училища при прилагане на ученически практики, включително дуална форма на обучение.

Конкретен бенефициент по процедурата ще е Министерството на образованието и науката. Процедурата е планирана за обявяване през м. януари/февруари 2021 г., с краен срок за кандидатстване м. март 2021 г.


Втората процедура е с бюджет от 7 млн. лв. за „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“. Допустими кандидати са: ЮЛНЦ за общественополезна дейност/ висши училища, научни организации, съгласно чл. 47 от Закона за висшето образование, БАН, Селскостопанска академия/ училища. Допустими за подкрепа ще са дейности, за:
• подпомагане на ученици от уязвими групи, които са във втори гимназиален етап и на образователни медиатори за продължаване на образованието им и за кандидатстване във висши училища;
• подкрепа за обучението на студенти, докторанти, пост-докторанти и специализанти от уязвими групи;
• осигуряване на специализирана техника и специализирани софтуерни програми за подпомагане на обучението на лица със сензорни и физически увреждания;
• подкрепа за продължаване на образованието от втори гимназиален етап на средното образование във висши училища, посредством провеждане на информационни кампании с цел популяризиране на възможностите и условията на висшите училища да приемат и обучават младежи от уязвими групи;
• работа с родители и насърчаване на участието им в образователния процес.

Процедурата е планирана за обявяване през м. юни 2021 г. , с краен срок за подаване на проектни предложения м. септември 2021 г.