Градовете и регионите в основата на възстановяването на Европа

16.09.2020

176

По повод Годишната реч на Председателя на Европейската комисия за състоянието на Съюза, сред акцентите на която са редица важни за местното самоуправление теми, включително в контекста на кризата с коронавирус и възникналите социално-икономически предизвикателства, Съветът на европейските общини и региони (СЕОР) разпространи официалната позиция на организацията. https://www.ccre.org/en/actualites/view/4073

В документа ръководството на СЕОР призовава паралелно с подкрепата за Плана на ЕС за възстановяване за развитие на силни и ефективни партньорства между всички нива на управление, които да доведат не само до изход от кризата, но и да положат основите за стабилна и устойчива Европа. Координацията между различните структури на властта има солиден потенциал за положително развитие.

Градовете и регионите са на предна линия в управлението на кризата, но те са и сериозно засегнати от нея. На фона на усилията за осигуряване на непрекъснат достъп до всички публични услуги в общността, както и за ограничаване на риска от по-нататъшно разпространение на вируса, общините са силно засегнати от намалелите приходи, което застрашава тяхното нормално функциониране.

В много страни справянето с пандемията бе изнесено на локално ниво, тъй като стана ясно, че мерките, съобразени с местната специфика, са най-ефективни. Това дава основание на местните власти следва да бъдат активни участници във всички етапи от процеса на възстановяване.

Градовете и регионите трябва да бъдат равноправни участници във възстановяването на Европа. COVID-19 е предупредителният знак на природата: не трябва да разчитаме на икономически модел, който не в хармония с околната среда“ – обръщат внимание европейските лидери на местните власти. Зеленият пакт на ЕС трябва да се превърне в двигател на този процес, да доведе до преструктуриране на икономиката, което да я направи по-стабилна, приобщаваща и устойчива на бъдещи сътресения. В този контекст примерът на редица градове в контекста на кризата заслужава да бъде споделян.

Отчитайки прогнозата за свиване на европейската икономика с над 8 % през 2020 г. ще има тежки последици за работниците и предприятията, включително в сектора на търговията на дребно, културата и хотелиерството. Общините и регионите също са повлияни негативно от огромния спад в приходите – до 20% от местните данъци в някои държави – което заплашва тяхната способност да предоставят обществени услуги“ – подчертава Съветът на европейските общини и региони.

Във фокуса на внимание на държавите-членки е изготвянето на национални планове за възстановяване и устойчивост, чрез които ще бъде осигурен достъпа до одобрените безвъзмездни и заемни средства. Важно е в този процес местните и регионалните власти да участват пълноценно – от тяхното разработване до изпълнението им, тъй като именно те могат да бъдат гарант, че средствата на ЕС ще бъдат насочвани към онези области на обществения живот, които наистина се нуждаят от подкрепа. 

„С кредити и безвъзмездни средства на стойност 750 милиарда евро, Европейският план за възстановяване представлява исторически акт на солидарност за нашия континент и повратна точка за нашия Съюз. Нека дадем ясно да се разбере: без този нов финансов ресурс няма да можем да преодолеем криза с подобни колосални пропорции, като настоящата. Но трябва да погледнем по-нататък: ЕС не е само финансови средства и планът за възстановяване, не трябва да се разглежда единствено, като поредица от числа.

За да добие сила планът за възстановяване, ние, кметовете, местните и регионалните лидери от цяла Европа, призоваваме за силни и ефективни партньорства между всички нива на управление, не само да поведем по пътя към излизането от кризата, но и да положим основите за стабилна и устойчива Европа.“ – са казва в документа.

През последните години отговорностите на градовете и регионите се увеличават, докато достъпът им до финансиране се ограничава. Европейската комисия следва да осигури пряк и опростен достъп на местните власти до финансиране и да настоява за гъвкавост при прилагане на режима на държавни помощи за местния бизнес.

„Един милион политици, избрани на местно и регионално равнище в цяла Европа, предоставят жизненоважни услуги за своите граждани и общности. Кой би могъл да бъде в по-добра позиция, за да гарантира, че средствата на ЕС се изразходват в онези сектори, които наистина се нуждаят от нашата подкрепа?“

В по-широка и по-дългосрочна перспектива в документа се настоява ЕК да поддържа постоянен диалог с органите на местното самоуправление чрез Съвета на европейските общини и региони.

Позицията на СЕОР включва и становище по отношение на планираната да продължи до лятото на 2022 г., Конференция за бъдещето на Европа. Тази специфична форма на публичен диалог се оценява като още една възможност за засилване авторитета и влиянието на местните и регионални правителства. Тази конференция предлага историческа възможност за ЕС да се вслуша в максимално широк кръг позиции и да ангажира всички нива на управление. Европейските и националните лидери са призвани да развиват този постоянен диалог както с всички нива на властта, така и да привличат широк кръг граждани. „Това е моментът на Европа“, заявява в своята позиция Съветът на европейските общини и региони.