Голям интерес на общините към общественото обсъждане на ПРР 2021-2027

12.04.2021

147

 

На 9 април, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, проведе  обществено обсъждане на третия работен проект на Програмата за развитие на регионите за периода 2021-2027 (ПРР) https://www.mrrb.bg/bg/blizo-6-7-mlrd-lv-ste-budat-vlojeni-do-2027-g-za-razvitie-na-regionite/

В онлайн събитието, участваха над 260 души, включително кметове и заместник-кметове на общини, както и множество общински служители на ръководни и експертни позиции. Включиха се и представителите на НСОРБ в Тематичната работна група по подготвката на ПРР- заместник-кмет на община Бургас и ръководни служители от общините Кърджали и Троян, както и експерти от екипа по програми и проекти на Сдружението.

Експерти от министерството представиха работния проект на ПРР, като очакванията са бъдещата програма да е с бюжет от около 6.7 млрд. лв.

Програмата ще има три основни приоритетни оси. За разлика от предходните две оперативни програми за регионално развитие, които бяха със секторен подход и насочени към конкретни сектори и бенефициенти, ПРР ще подкрепя по-голям набор от проекти от различни сектори. Те ще се изпълняват в партньорство, като бенефициенти ще са широк кръг заинтересовани страни – държавни органи, областни администрации и местни власти, представители на гражданското общество и неправителствени организации, организации на работодатели, синдикати, фондации, бизнес, научна и академична общност, сдружения на собствениците на жилища и др. Регионалните съвети за развитие ще имат ключова роля при подбора на предложенията за подкрепа на регионалното развитие, за да се даде приоритет на проектите, които покриват в най-голяма степен нуждите на определена територия. С по-голяма тежест ще са проектите в подкрепа на икономиката.

Приоритетната ос за интегрирано градско развитие е с проектобюджет от 1.131 млрд. лв. Тя предвижда подкрепа за десетте най-големи градски общини, като центрове на растеж. Вторият приоритет на програмата е интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, който е с бюджет от малко над 2.5 млрд. лв. Достъп до него ще имат 40 градски общини. И двете оси ще финансират инфраструктурни проекти в областта на здравеопазването, образованието, социалните дейности, културата, спорта, туризма и културното наследство, жилищното настаняване, енергийната ефективност и обновяването на жилищни и обществени сгради, подобряването на градската мобилност. Ще се подкрепят и мерки за пътна инфраструктура, зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, насърчаване на икономическата активност и др.

Третият приоритет на програмата е „Справедлив енергиен преход“, който се финансира от Фонда за справедлив преход (ФСП). Проектобюджетът му е 3.1 млрд. лв. Основна цел е осигуряването на подкрепа за регионите и секторите, най силно засегнати от прехода към климатична неутралност. Към момента мярката е насочена към областите Стара Загора, Кюстендил и Перник, но се водят преговори за включване на още области. Приоритетната ос ще финансира широка гама дейности.

В последвалата представянето на ПРР дискусия, продължила над 2 часа, от министерството отговориха на около 40 въпроса поставени от участниците в събитието. От отговорите стана ясно, че:

  • Напредва подготовката на Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО) за периода 2021-2027, като по данни на НСОРБ към 31 март, 92 общини имат приети ПИРО. Всички останали местни власти са в процес на подготовката им. За да се финансира проект по ПРР не е необходимо същият да фигурира изрично в ПИРО, а да допринася за решаването на идентифициран в общинския стратегически документ или в Интегрираната стратегия за развитие на региона от ниво 2 (ИТСР), проблем/нужда. При условие, че дадени инвестиции са идентифицирани в ИТСР, то същите ще получават приоритет при бъдещо кандидатстване по ПРР;
  • ПРР ще подкрепя като част от мерките по устойчива градска мобилност интегрирането на междуселищния транспорт в линиите на обществения градски транспорт. За достъп до мерките за градска мобилност няма да се изисква от общините наличие на нарочни Планове за устойчива градска мобилност (ПУГМ). Същите ще могат да се подкрепят, ако в ПИРО са включени елементи от ПУГМ;
  • Въпреки че в проекта на Плана за възстановяване и устойчивост на РБ са включени мащабни инвестиции в подобряването на енергийната ефективност на сградния фонд, такива ще се подкрепят и от ПРР;
  • Ресурсът насочен към 10-те големи общини по Ос 1 е минималният съгласно проектите на европейските регламенти от 8% от приноса на Европейския фонд за регионално развитие, като за да не се задълбочават териториалните различия, част от този ресурс ще е за съвместни проекти с останалите градски общини. ПРР няма да поставя ограничения свързани с водещ партньор по отделните проекти. Партньорството е доброволен акт и всяка заинтересована страна от реализацията на даден проект ще може да си партнира с друга такава;
  • Предстои конкретизирането на мерките обект на подкрепа по приоритет 3 след изготвянето на Териториалните планове по ФСП, включително тяхната демаркация с дейностите в обхвата на другите две приоритетни оси. За момента подкрепата по ФСП е само за 3 области -Стара Загора, Кюстендил и Перник;
  • В подкрепа на бъдещите бенефициенти се изготвят Наръчници и различни материали за Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ). Същите ще се анонсират след изменения в ЗУСЕСИФ свързани с програмен период 2021-2027 и публикуването на нарочно Постановление за координацията и изпълнението на ИТИ. Кандидатстването с проекти ще е чрез ИСУН, като в бъдещи Насоки за кандидатстване детайлно ще се опишат приложимите за това процедури. Публикувани са Указания за запознаването с интегрирания териториален подход за програмен период 2021-2027 г., които въпреки че не са детайлни дават обща представа за процедурите по прилагането му;
  • Предвид настоящата кризисна ситуация породена от пандемията от коронавируса и предварителната оценка на необходимостта от подпомагане с финансови инструменти, за момента програмирането на такива е ограничено на около 5% от ресурса на бъдещата ПРР;
  • Селските общини ще имат възможност да реализират проекти по подхода ИТИ с градските общини с финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021-2027, който ще включва огледални на ПРР инфраструктурни мерки. В допълнение ПРР ще финансира здравна инфраструктура на територията на цялата страна, на база предварително идентифицирани от Министерството на здравеопазването (МЗ) инвестиции. Очакванията са в близките седмици да са ясни предложените от МЗ обекти, в които ще се интервенира по ПРР. Липсата на конкретен обект в т.нар. картиране на сектор “Здравеопазване” от МЗ напрактика означава, че същият не е приоритетен и няма да се подкрепя от ПРР;
  • ПРР няма да подкрепя изготвянето на стратегически общински документи адресиращи замърсяването на атмосферния въздух, както и консултантски услуги за подготовката на бъдещи проекти. Звената за медиации и Областните информационни центрове ще подкрепят структурирането на потенциални партнььорства за реализацията на проекти по ПРР.

 

Резюме на работния проект на ПРР и презентация на бъдещата програмата, може да намерите на интернет-страницата на НСОРБ на https://www.namrb.org/operativna-programa-za-razvitie-na-regionite