Практика на административните съдилища по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в полза на общините

24.06.2021

183

Със свое решение № 4011/18.06.2021 г. по адм. дело №12466/2020 по повод жалба срещу решение на кмета на община Златарица за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, Административен съд София-град се произнесе в полза на общината.

Кметът на общината е издал конкретното решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, по повод постъпило заявление по ЗДОИ по следните въпроси:

 1. Какви са сумите изплатени от общината към съконтрагенти за строителство, услуги и доставки по договори или фактури на стойност под праговете на чл.20 ал.4 от ЗОП за периода 01.01.2015 г. –20.09.2020 г.
 2. Копие от всички фактури по т.1 за периода 01.01.2015 г. до 20.09.2020 г.
 3. За периода 01.01.2015 г. –20.09.2020 г. общината изпаднала ли е в забава при изплащане на дължими суми по договори със съконтрахенти и ако да за колко дни и каква е сумата на санкцията/лихва, неустойка по всеки договор поотделно, която общината е заплатила.
 4. Да се посочи източникът на средствата за извършените плащания по т.1.
 5. Ползвала ли е общината финансов кредит за периода 01.01.2015 г. – 20.09.2020 г. в какъв размер и от коя финансова институция.
 6. Какви са сумите заплатени от общината за лихви, такси обслужване и други разходи за ползвания кредит за посочения период.
 7. Какви обезпечения са представени на финансовата институция по т.5 и на каква стойност.
 8. Наложени ли са на общината финансови корекции от финансиращ орган по европрограми за периода 01.01.2015 г. – 20.09.2020 г.
 9. На каква стойност са финансовите корекции от финансиращ орган за всеки един проект по т.8.
 10. Каква е причината за наложените финансови корекции за всеки един проект по т.8.

Посочено е информацията да бъде предоставена по електронна поща.

Кметът на общината е аргументирал своето решение със следните мотиви:

 1. Търсената информация не е налична във вида в който се иска, а трябва да бъде изготвена допълнително и систематизирана, за да бъде удовлетворено конкретното заявление;
 2. Съгласно чл. 47 ЗПФ кръгът на лицата, които имат право да търсят информация за разходваните публични средства е ограничен, като заявителят не попада в този кръг;
 3. С поведението си жалбоподателката е нарушила забраната по чл. 57 ал. 2 от Конституцията, като изисква една и съща информация от почти всички общини на територията на страната, с които очевидно няма никаква връзка и злоупотребява с правата си.

В мотивите, с които отхвърля жалбата на заявителя, административният съд, изтъква, че:

 1. ЗДОИ не поставя изискване за правен интерес, но същият се обуславя от целта на закона - заявителят да си състави собствено мнение относно дейността на задължения субект. Нормалната житейска логика изисква дейността на задължения субект по някакъв начин да засяга правната сфера на лицето, което търси информация, така че съставеното мнение да му послужи при упражняване на негови права или защита на негови интереси. В противен случай се предпоставя възможност за злоупотреба с правото на достъп до информация и упражняването му се превръща в самоцел;
 2. Съдът формира извод за флагрантна злоупотреба с права поради следните обстоятелства: исканията са от жалбоподателка и нейният адвокат, които не са жители на общината; служебно известни на съда са множество дела срещу общини по ЗДОИ в Административен съд София-град с искания за присъждане на разноски в размер на 1 010.00 лева по всяко дело; жалбоподателите не доказват качеството си на страна по договори, сключени с общината.

Разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от Конституцията предписва правата да се упражняват добросъвестно, като не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други. В случая няма данни за жалбоподателката действително да съществува някакъв пряк и непосредствен законен интерес от търсенето и получаването на информацията, описана в заявлението и касаеща дейността на общината.

По делото не се твърди жалбоподателката да има постоянен или настоящ адрес на територията на общината, както и няма данни същата да е била съконтрагент на общината по някакъв договор за строителство, услуги или доставки в периода от 01.01.2015 г.-20.09.2020 г. или за който и да било друг период преди и след това.

Не се установява евентуално извършвана от жалбоподателката търговска дейност да е била свързана с общината, така че търсената информация да може да й послужи да си състави собствено мнение за дейността на задължения субект – каквато е целта на ЗДОИ;

 1. Според чл. 2, ал. 1 ЗМСМА общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление, а територията й е тази на включените в нея населени места (чл. 10, ал. 1).

Разпоредбата на чл. 14 ЗМСМА регламентира, че общината е юридическо лице и има право на собственост и на самостоятелен общински бюджет. Орган на изпълнителната власт в общината е кметът, съответно органи на изпълнителната власт в района и кметството са кметът на района и кметът на кметството (чл. 38, ал. 1 ЗМСМА).

Според изричната норма на чл. 44, ал. 1, т. 1 ЗМСМА кметът на общината ръководи изпълнителната дейност на общината, а орган на местното самоуправление е общинският съвет, който в изпълнение на правомощията си по чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

От анализа на цитираните норми съдът прави извод, че дейността на кмета на общината и на общинския съвет, като органи на местното самоуправление и местната изпълнителна власт, са ограничени до територията и населението на съответната община.

Следователно и правен интерес от информацията, относима към дейността на органите на местната власт се презумира по отношение на лицата, живеещи на територията на общината и/или упражняващи дейност на тази територия. По отношение на тези лица – физически и юридически, актовете, действията и бездействието на кмета, общинския съвет и общинската администрация, имат непосредствено въздействие.

Пълният текст на съдебното решение е достъпен на сайта на Административен съд София-град https://sofia-adms-g.justice.bg/bg/1693, след въвеждане на необходимите данни.

Припомняме, че миналата година Административен съд-Габрово пос- танови по адм. д. №46/2020 г. аналогично решение № 99/06.07.2020 г. по чл. 40 ЗДОИ.

НСОРБ благодари на община Златарица за споделената практика и изпратеното съдебно решение.