Финансовото изпълнение на ОП НОИР

12.03.2021

397

 

На http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=945 е публикувана информация за финансовото изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) към 28 февруари.

Съгласно информацията, програмата е договорена на 95.34%  от общият й бюджет от 1.35 млрд. лв. Изплатените средства са малко над 671 млн. лв., представляващи 49.73% от бюджета й.

Данните за финансовото изпълнение отчитат прехвърлените 31 млн. лв. от програмата  за подкрепа на социално-икономически мерки за справяне с последствията от кризата, причинена от разпространението на Covid-19. От тях:

-2.1 млн. лв. средства от ЕФРР от приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ са прехвърлени към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;

-22.8 млн. лв. от ЕСФ от приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ са прехвърлени към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР). Средствата са от спестен и недоговорен ресурс, като се анонсира, че до края на годината ще се обявят всички предварително планирани процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетната ос;

-6 млн. лв. от ЕСФ от приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ са прехвърлени отново към ОП РЧР.