Финансиране за защитена заетост

25.08.2021

178

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост (ЦЗЗ). Целта е чрез всяка изградена структура да се формират трудови умения и навици на минимум 15 души с множество трайни увреждания, психични разстройства и/или интелектуални затруднения, заедно с предоставянето на минимален пакет от персонални подкрепящи услуги.

Кандидати за финансиране може да са специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, както и трудово-лечебни бази или организации. Максималният размер на отпусканите средства за един проект е до 600 000 лева.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20 септември, в деловодството на АХУ.

Необходимата за кандидатстване документация е публикувана на:  https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/90 .