Финансиране на проекти за културна инфраструктура по ОПРР

30.09.2020

174

 

На http://www.bgregio.eu/informatsionni-dni-i-obucheniya/provedeni-obucheniya-za-benefitsienti.aspx са публикувани презентации от проведено на 25 септември обучение на Междинните звена по ОП „Региони в растеж“.

Презентациите разясняват механизма за финансиране и изискванията за проектите за културна инфраструктура по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, както и често допускани пропуски и грешки при оценката на проектните предложения, включващи този тип инвестиции.