×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция-България

Начало | Европейско финансиране на общините 2021-2027 | Европейски фондове 2021-2027 | Програми за териториално сътрудничество | Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция-България

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция-България

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция-България

Програмата за Трансгранично сътрудничество Интеррег VI- A Гърция - България 2021 – 2027

Области в Гърция: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Серес и Солун;

Области в България: Благоевград, Хасково, Смолян и Кърджали.

Стратегическата цел на Програмата  е да подкрепи сближаването на района към стандартите за растеж и устойчивост на националното и европейското пространство, да отговори на сложните предизвикателства на географската регионализация чрез сътрудничество, взаимно разбиране и работа в мрежа на база специфични характеристики и предимства на региона.

Подкрепата по Програмата е насочена към постигането на следните приоритетни европейски цели:

  • По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии, чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към него, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност;
  • По-добре свързана Европа, чрез подобряване на мобилността;

По-социална и по-приобщаваща Европа, чрез реализиране на Европейския стълб на социалните права.


Материали, резюмета и презентации по програмата можете да видите и изтеглите по-долу:

Резюме на Програмата за Трансгранично сътрудничество Интеррег VI- A Гърция - България 2021 - 2027 (Версия - септември 2022 г.)

Резюме на работен проект на Програмата за Трансгранично сътрудничество Интеррег VI- A Гърция - България 2021 - 2027(Версия - февруари 2022 г.)