×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Програма за образование

Програма за образование

Програма за образование

 

Програмата е фокусирана върху подкрепа за:

  • Ранно детско развитие, повишаване на обхвата и подобряване на качеството в предучилищното и училищно образование и намаляване дела на преждевременно напусналите училище;
  • Предоставяне на приобщаващо образование в основното образование, чрез обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, ранна диагностика на обучителни затруднения и индивидуален подход, фокусиращ подкрепата върху деца и ученици от уязвими групи, с обучителни затруднения и в риск от отпадане от училище деца, ученици със специални образователни потребности и с изявени дарби;
  • Намаляване на агресията в училище, повишаване на социално-емоционалните умения на учениците;
  • Осигуряване на достъп до кариерно ориентиране на децата и подрастващите;
  • Подобряване на качеството на образованието, чрез модернизация на учебното съдържание;
  • Подкрепа на заниманията по интереси за стимулиране развитието на личностни качества;
  • Осигуряване на гъвкаво планиране на професионалното образование и обучение, което адекватно отразява променящите се тенденции на пазара на труда;
  • Подкрепа за повишаване на уменията, капацитета и непрекъснатата квалификация на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал;
  • Модернизация на висшето образование

Материали, резюмета и презентации по програмата можете да видите и изтеглите по-долу:

Резюме на работен вариант на Програмата за образование за периода 2021 – 2027 година

Предложения по публикуван за обществено обсъждане проект на Програмата за образование за програмен период 2021 - 2027 г.

Резюме на работен вариант на Програмата за образование за периода 2021 – 2027 година

Резюме на Програмата за образование за програмен период 2021- 2027, изпратена на 20 октомври 2020 г. на ЕК за неформални преговори

Становище на НСОРБ по писмена процедура за одобряване на версия 1.0 на „Програма за образование“ за програмен период 2021-2027 г.

Оперативнапрограма за наука и образование за периода 2021-2027 година - Презентация

Оперативна програма „Наука и образование“ за периода 2021 – 2027 година (първи работен вариант, март 2020 г.)

Резюме на одобрената от ЕК Програма за образование 2021-2027