×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията

Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията

Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.

Програмата е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация.

ПКИП допринася за постигането на целите на европейските политики:

По-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация и регионална свързаност на ИКТ;

По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии;

Програмата се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и включва дейности в обхвата на два основни приоритета за иновации и растеж и кръгова икономика, както и мерки за техническа помощ.

 

Материали, резюмета и презентации по програмата можете да видите и изтеглите по-долу:

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за периода 2021-2027 г., версия 4

Резюме на Програма за иновации и конкурентоспособност в предприятията, октомври 2020 г.

Оперативнапрограма за иновации и конкурентоспособност за периода 2021-2027 - Презентация

Информация за Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност за периода 2021-2027 година