×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национална програма по Фонд „Убежище и миграция”

Национална програма по Фонд „Убежище и миграция”

Национална програма по Фонд „Убежище и миграция”

Националната програма на Република България по фонд „Убежище и миграция“ 2021-2027 г.

 

Програмата ще допринася за интегрираното управление на миграционните потоци, поддържане на капацитета на националната система за убежище и противодействие на незаконната миграция.

Предвижда се подкрепа за:

  • превенция и ефективно противодействие на нелегалната миграция;
  • повишаване на ефективността на връщането в страната по произход на тези, които не отговарят на условията за престой в ЕС;
  • прием на търсещи международна закрила и мигранти;
  • успешно интегриране в българското общество на лицата, получили международна закрила и ефективното използване на техния потенциал за социално-икономическото развитие на страната.

Материали, резюмета и презентации по програмата можете да видите и изтеглите по-долу:

Резюме на Версия 0.1 към октомври 2021 г. на Програмата по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021-2027 г.

Резюме на първи работен вариант на Националната програма на Република България по фонд „Убежище и миграция“ за периода 2021-2027 година