Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво – възможност за участие

12.02.2020

2377

Присъждането на Европейския етикет е инициатива, която се провежда в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, приета от Република България, която се прилага успешно в продължение на повече от 12 години. Страната ни има водеща роля в изпълнението на стратегията и провеждането на процедури за присъждане на Европейския етикет.

 

12 принципа за добро демократично управление на местно ниво са в сърцевината на стратегията и тяхното приемане и прилагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините. Управлението се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави членки. С него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.

Европейският етикет се присъжда от Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, която е акредитиран от Съвета на Европа орган за партньорство между държавните органи на национално и регионално ниво, органите на местното самоуправление и местната администрация и НСОРБ, организациите и структурите на икономическите и социалните партньори, гражданското общество, академичните среди, средствата за масово осведомяване и омбудсмана на Република България.

Организацията и провеждането на процедурата за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Право да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет имат всички български общини, които приемат и прилагат в работата си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа. Срокът за кандидатстване е 20 май 2020 г.

Подробна информация относно кандидатстването на общините, условията и реда за присъждане на Европейския етикет може да се намери на интернет страниците на МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/administrativno-teritorialno-ustrojstvo/dobro-demokratichno-upravlenie/etiket-za-inovacii-i-dobro-upravlenie-na-mestno-nivo/peta-procedura/, на НСОРБ - в секция "Документи", под новината и в Портал за децентрализация (http://www.self.government.bg/decentralization/?cid=600085&ssid=15&sid=20).