Европарламентът одобри Механизма за възстановяване и устойчивост

10.02.2021

168

Пресцентърът на Европейската комисията анонсира одобряването от страна на Европейския парламент на политическото споразумение от м. декември 2020 г. по Регламента за създаването на Механизма за възстановяване и устойчивост  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_423   

Според Комисията, това е важна стъпка към предоставянето на 672.5 млрд. евро заеми и безвъзмездни средства на държавите-членки в подкрепа на реформите и инвестициите.

Одобрението на Европейския парламент прави възможно влизането в сила на Механизма за възстановяване и устойчивост през втората половина на февруари. След това държавите членки ще могат официално да представят своите национални планове за възстановяване и устойчивост, които ще бъдат оценени от Комисията и приети от Съвета. В плановете за възстановяване и устойчивост се определят реформите и проектите за публични инвестиции, които ще бъдат подкрепени от Механизма за възстановяване и устойчивост. Комисията вече провежда интензивен диалог с всички държави членки относно изготвянето на тези планове.

Предварителното финансиране в размер на 13% от общата сума, разпределена за държавите членки, ще бъде предоставена на разположение веднага след одобряването на плановете за възстановяване и устойчивост.

Най-малко 37% от разходите за инвестиции и реформи, съдържащи се във всеки от националните планове за възстановяване и устойчивост, трябва да са предназначени за подкрепа на целите в областта на климата. Минимум 20 % от разходите за инвестиции и реформи, съдържащи се във всеки от националните планове, следва да са предназначени за подкрепа на цифровия преход.

Съветът на ЕС също трябва официално да одобри постигнатото споразумение, преди председателите на Съвета по икономически и финансови въпроси и на Европейския парламент да могат да го подпишат. След това регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник, което ще позволи влизането му в сила в деня след публикуването му. Комисията очаква всички необходими формални стъпки да бъдат приключени навреме, за да може Механизмът за възстановяване и устойчивост да влезе в сила през втората половина на февруари.