×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Възможност за участие в мрежата по проекта ,,Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“

Възможност за участие в мрежата по проекта ,,Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“

01.07.2022
Възможност за участие в мрежата по проекта ,,Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“

Проект:

Проектът ,,Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление‘‘ на Европейския парламент се изпълнява от Европейската комисия (ЕК) в сътрудничество с Европейския Комитет на регионите. Основа се на комуникация между институциите на ЕС и с участието на местните власти , които са най близо до хората и изграждат доверие.

Целевата група са местните власти, общините. Насърчават се местните власти от всякакъв мащаб, особено по-малките, с население под 100 000 души и тези, до които по-слабо достигат информационните дейности на ЕС, да кандидатстват и да станат членове. 

Насърчават се да кандидатстват и по-големите градове, региони и междинните местни органи, които могат да играят ролята на катализатори и популяризатори на проекта.

Местните власти следва да номинират местни представители да бъдат част от мрежата. Координатори на мрежата са местните власти партньори на ЕК.

Жалещите да станат членове на мрежата следва да бъдат номинирани от съответната местна власт и да попълнят формуляр за кандидатстване, както и  декларация за интерес. По-късно ЕК ще изпрати потвърждение по подадените заявления.

Цел на мрежата:

С проекта се създава европейска мрежа от избрани на местно ниво политици, което ще предостави възможност на местните изборни представители да работят заедно и да разпространяват информация за основните въпроси от интерес за гражданите на местно ниво.

Местните политици повишавайки достъп до информация директно от ЕС институции по различни теми свързани с местното и регионалното ниво, ще спомогнат за подобряване на диалога по актуалните предизвикателства в Европа, като основната цел е създаване на европейска обществена среда, чрез която местните изборни представители да стимулират в избирателните си райони конструктивен диалог за взаимодействие с политиките и програмите на ЕС на местно ниво.

По проекта ще се предоставят комуникационните материали, публикации и уебинари и др. за участието на гражданите на местно ниво. Планират се визити в институциите на ЕС в Брюксел. Достъп до интерактивна платформа за улесняване на комуникацията. Членовете на мрежата се очаква да работят с избирателите на местно ниво и политиците от ЕП, да участват в живота на мрежата, както и в проучванията поне два пъти в годината.

Членовете ще получат метална табелка, флаг и сертификат за членство. Достъп до платформата, като членове и достъп до материали.

Членството важи до края на мандата на общинския съветник, изборния представител.

От 22 юни поканата по проекта е отворена за кандидатстване. Условията за участие, формулярът и декларацията за изразяване на интерес, можете да намерите на следния линк:  https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_bg