Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Възможност за предоставяне на предложения от общините за финансиране на геозащитни обекти

Възможност за предоставяне на предложения от общините за финансиране на геозащитни обекти

23.01.2023
Възможност за предоставяне на предложения от общините за финансиране на геозащитни обекти

Министерство на регионалното развитие и благоустройството очаква от общините аргументирани предложения за финансиране на геозащитни мерки и дейности с финансови средства от инвестиционната програма на МРРБ. Обектите, предмет на финансиране от страна на министерството са за овладяване и преодоляване на неблагоприятни геодинамични процеси, включващи само регистрирани свлачища, абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие и са свързани с осъществяване на геозащитни мерки и дейности, изработване на укрепителни и брегоукрепителни схеми, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, инженерно-геоложки районирания, инвестиционни проекти и извършване на брегоукрепителни, брегозащитни и геозащитни строежи за укрепване и отводняване на територии, засегнати от тях. 

В адресираното до НСОРБ и областните управители писмо от МРРБ се уточнява, че по посочената инвестиционна програма на МРРБ, в частта „Геозащита“ не е допустимо финансирането на корекции на реки и дерета, укрепване на мостове, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения и др. подобни. От бюджета на МРРБ не се финансират аварийни обекти, мероприятия и действия.

Предложенията за финансиране за горепосочените допустими обекти следва да бъдат изпратени в МРРБ в срок до 10 февруари 202г., придружени с документация и аргументация, а обектите, предложени за строителство следва да са с пълна проектна готовност, устройствена основа и завършени отчуждителни процедури, издадени предварителни съгласия по реда на чл. 96, ал. 3 от Закона за устройство на територията, както и да бъдат придружени от ориентировъчни (индикативни) количествено-стойностни сметки с изрично посочване на необходимите суми без ДДС и с ДДС.

Постъпилите предложения ще бъдат оценени и приоритизирани съгласно одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството „Критерии за оценка и приоритизация на геозащитни обекти“ и ще бъдат добавени в базата данни с искания за финансиране, и при наличен свободен финансов ресурс или при преразпределение на бюджетни средства, ще бъдат включени за финансиране в рамките на бюджетната година или в Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г.

Писмо с изх. №91-00-3/19.01.2023г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството вижте ТУК.