Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | УО на ПРСР 2014-2020 обяви всички 4 инвестиционни процедури по подмярка 7.2

УО на ПРСР 2014-2020 обяви всички 4 инвестиционни процедури по подмярка 7.2

26.07.2022
УО на ПРСР 2014-2020 обяви всички 4 инвестиционни процедури по подмярка 7.2

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 обяви всички 4 инвестиционни процедури по подмярка 7.2 – за инвестиции в улици, общински пътища, водоснабдителни системи и енергийна ефективност и производство на енергия от ВЕИ

Процедурите са обявени в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН) на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active


Бенефициенти по процедурата са 215 общини на територията на селските райони на страната.
Бюджетът насочен към повишаване на енергийната ефективност на публични сгради, общинска собственост е 15 млн. евро, за подобряване на уличната инфраструктура в малките населени места на територията на селските райони е 35 млн. евро, за рехабилитация на общински пътища е 50 млн. евро и за реконструкция на водоснабдителни системи в агломерации под 200 екв. жители също е 50 млн. евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един проект по процедурата за енергийна ефективност възлиза на левовата равностойност на 500 хил. евро, за подобряване на уличната инфраструктура възлиза на левовата равностойност на 1 млн. евро, за инвестиции в общински пътища или реконструкция на водоснабдителни системи – до 1.5 млн. евро.

Процедурите следва да се разглеждат в пакет поради наложеното ограничение кандидатите да могат да участват с до два проекта по обявените процедури, единият от които да е за ЕЕ/производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Отразени са и решенията на Комитета по наблюдение и повечето предложения на НСОРБ относно осигуряване на прозрачност и равнопоставеност на кандидатите, и еднозначно тълкуване на показателите за оценка. Тези ограничения и изменения може да допринесат за увеличаване на териториалното покритие на помощта по процедурите, макар и в условията на конкурентен подбор.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по двете процедури е 25 ноември 2022 г. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.