Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | ЦОИДУЕМ обяви конкурсна процедура за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

ЦОИДУЕМ обяви конкурсна процедура за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

21.11.2022
ЦОИДУЕМ обяви конкурсна процедура за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката, обяви нова Конкурсна процедура 33.21-2022 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидати са: институции в системата на предучилищното и училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, включително центрове за специална образователна подкрепа, и специализирани обслужващи звена (регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Национален дворец на децата и Държавен логопедичен център); регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини.

Информацията е  публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg

Краен срок за кандидатстване: 2 декември 2022 г., 17:30 ч.

В периода до 2.12.2022 г. ЦОИДУЕМ ще организира разяснителни ZOOM-срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна информация за процедурата за кандидатстване. Допустимите кандидати и партньори, желаещи да се включат в ZOOM-срещи, могат да заявят това на e-mail: coiduem@mon.bg