×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Стартира прием по 2 процедури по подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.

Стартира прием по 2 процедури по подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.

25.07.2022
Стартира прием по 2 процедури по подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.

На 22 юли 2022 г., Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 обяви 2 процедури чрез подбор на проектни предложения: Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ и Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.. https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/startirat-priemi-na-proektni-predlozheniya-za-reko/


Бенефициенти по процедурата са 215 общини на територията на „селските райони“ на страната.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по двете процедури е 25 ноември 2022 г.


Бюджетът насочен към повишаване на енергийната ефективност на публични сгради, общинска собственост е 29.3 млн. лв., и за подобряване на уличната инфраструктура в малките населени места на територията на „селските райони“ е 68.4 млн. лв., или общо за двете процедура възлиза на 97.7 млн. лева .
Максималният размер на допустимите разходи за един проект по процедурата за енергийна ефективност възлиза на левовата равностойност на 500 хил. евро, а за подобряване на уличната инфраструктура възлиза на левовата равностойност на 1 млн. евро.
По процедурата „Енергийна ефективност“ се предоставя възможност общините да извършват реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.
По процедура „Улици“ ще се подпомагат проекти за подобряване състоянието на уличната инфраструктура, чрез което ще се подобри транспортната свързаност и достъпност на по-отдалечените населени места. Подобрената свързаност ще предостави възможност за развитие на икономиката в селските райони, създаване на по-добра среда за живот и работа, и смекчаване на тенденцията за обезлюдяване на тези райони.