×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Работна среща за нередности, измами и конфликт на интереси при изпълнението на проекти, финансирани от ЕФСУ

Работна среща за нередности, измами и конфликт на интереси при изпълнението на проекти, финансирани от ЕФСУ

25.11.2022
Работна среща за нередности, измами и конфликт на интереси при изпълнението на проекти, финансирани от ЕФСУ

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (УО на ОПРР), кани всички бенефициенти по програмата за участие в работна среща на тема „Нередности, измами и конфликт на интереси при изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕФСУ“.

Работната среща ще се проведе присъствено в периода 8-9 декември 2022 г., в град София.

Желаещите мога да заявят участие на: https://forms.gle/U7Kh7b5sgbx3gTDB7

Темите предвидени за разглеждане са свързани с подобряване на ефективността в процесите по управление и изпълнение на проектите по ОПРР. Ще бъдат представени и дискутирани най-често срещаните типове нередности, съгласно класификацията в Наредбата за посочване на нередностите, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, във връзка с констатациите от Одитния орган по програмата и информиране за фокуса на контролните проверки. Основен акцент ще бъде поставен на актуалните към момента въпроси, свързани с идентифицирането, предотвратяването и превенцията на случаи на измами и конфликт на интереси съгласно европейското законодателство, представени от гост-лектор от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“. Участнниците ще се запознаят й с основните положения, свързани със съдебния контрол на актовете по установяване на нередности и тези в процедура по определяне допустимостта на разходите по проектите, финансирани със средства от ЕСФУ, за което е осигурено участието на гост-лектор съдия от Върховния административен съд.

Участниците в работната среща имат възможност да изпратят предварително (най-късно до 01.12.2022 г.) въпроси, които биха искали да се обсъдят по зададените теми на e-mail: oprd@mrrb.government.bg

Предвид практическата насоченост на работната среща и обсъждане на въпроси, свързани с изпълнението на проекти по ОПРР, включването на участници, които изпълняват експертни функции в екипите по проектите е препоръчително. Поради ограниченията на залата, могат да бъдат номинирани най-много до двама представители от всеки от бенефициентите.