×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Публикувани Заповеди за постигане на общинските цели за рециклиране

Публикувани Заповеди за постигане на общинските цели за рециклиране

29.06.2022
Публикувани Заповеди за постигане на общинските цели за рециклиране

 

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) на своята интернет страница публикува два важни за общините Заповедите за определяне на общините, изпълнили /незпълнили за 2019 г. целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Те се издадено по реда на чл. 28б, ал. 3 от Наредба № 7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

Заповедите могат да бъдат видени на следния линк: https://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/waste_legislation/informatsiya-2019g

За тяхното навременно издаване НСОРБ многократно отправяше искания до министъра на околната среда и водите.

От Заповед № 164/22.06.2022 г. се констатира, че в страната 33 общини са изпълнили за 2019 г. целите „за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъчни материали“ (по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО) и съответно ще могат да намалят с 50 % своите отчисления за депониране.

От Заповед № 165/23.06.2022 г. се констатира, че в 168 общини са изпълнили за 2019 г. целите „за ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци“ (по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО) и съответно ще могат да намалят с 50 % своите отчисления за депониране.

За общините, които са успели да постигната и двата вида цели по чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУО ще могат да се освободят от пълно плащане на отчисленията през съответната година на основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от ЗУО.

 

Обръщаме внимание, че Заповедите № 164/22.06.2022 г и № 165/23.06.2022 г. могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от съобщаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд, каквато практика вече съществува.