Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Публикувана е ИГРП за 2023 г. по ОПРР и ПРР

Публикувана е ИГРП за 2023 г. по ОПРР и ПРР

21.03.2023
Публикувана е ИГРП за 2023 г. по ОПРР и ПРР

На https://eufunds.bg/bg/oprd/node/12138 е публикувана Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР).

ИГРП на ОПРР за 2023 г.:

Включва една процедура за директно предоставяне на БФП „Подкрепа за  бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“. Допустими кандидати по процедурата са бенефициентите по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ на ПРР. Целта на процедурата, е подобряване и укрепване капацитета на бенефициентите по ОПРР с цел успешно изпълнение на политиките, подкрепяни от ПРР от потенциалните бенефициенти по програмата.

Допустими за подкрепа са дейности, свързани с:

 • Участие в специализирани обучения, програми за обмен на опит и добри практики, семинари, работни групи и др. в областта на Европейските фондове  при споделено управление за програмен период 2021-2027 г.;
 • Изготвяне на анализ „Ползи/Разходи“ във връзка с възможностите за участие с проектни предложения по ПРР;
 • Закупване и/ или доставка на компютри (хардуер и софтуер) и /или на офис оборудване, необходимо за нуждите на административните структури, в подкрепа на ПРР.

Бюджет по процедурата - 10 млн. лв. Дата на обявяване на процедурата: първо тримесечие на 2023 г., с краен срок за подаване на проектни предложения: второ тримесечие на 2023 г.

ИГРП на ПРР за 2023 г.:

Включва 3 процедури на обща стойност около 1.9 млрд. лв., като по 2 от тях, общините са допустими кандидати:

 • Процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни  центрове на растеж“:

Целта на процедурата е насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в градските райони.

Допустими кандидати:

Широк кръг заинтересовани страни, като приоритет ще се дава на партньорства на различни заинтересовани страни, действащи на територията на 10 градски общини, основни центрове на растеж, съгласно АНКПР: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград, включително държавни органи, областни администрации и общински власти; представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации); представители на бизнеса (предприятия), научната общност; сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост и други. По изключение, при наличие на ясна обосновка, с цел развитие на функционални зони, гореизброените видове заинтересовани страни ще бъдат допустими кандидати и на територията на съседни на градските селски общини за инвестиции, насочени към индустриални зони/ паркове, пътна инфраструктура и устойчива мобилност, както и на територията на селски общини, които не граничат с градски, за инвестиции в устойчива мобилност.

Допустими за подкрепа са следните дейности:

 • Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност;
 • Енергийна ефективност и устойчиво обновяване на жилищни и обществени сгради, вкл. студентски и ученически общежития;
 • Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност;
 • Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;
 • Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства;
 • Образователна инфраструктура и оборудване;
 • Здравна и социална инфраструктура;
 • Жилищно настаняване;
 • Култура, спорт и туризъм;
 • Други.

Бюджет от 650  млн. лв. Дата на обявяване на процедурата: четвърто тримесечие на 2023 г., с краен срок за подаване на проектни предложения: първо тримесечие на 2024 г.

 • Процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“:

Целта на процедурата е насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността, в райони, различни от градските райони.

Допустими кандидати:

Широк кръг заинтересовани страни, като приоритет ще се дава на партньорства на различни заинтересовани страни, действащи на територията на 40 общини - Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански, включително държавни органи, областни администрации и общински власти; представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации); представители на бизнеса (предприятия), научната общност; сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост и други. 215 общини, попадащи в дефиницията за селски район, съгласно Споразумението за партньорство 2021-2027 г. са допустими кандидати по отношение на дейности и мерки за здравна инфраструктура, енергийна ефективност и устойчиво обновяване в жилищни сгради, инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, туризъм и устойчива мобилност.

Допустими за подкрепа ще са следните дейности:

 • Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност;
 • Енергийна ефективност и устойчиво обновяване на жилищни и обществени сгради, вкл. студентски и ученически общежития;
 • Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност;
 • Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;
 • Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства;
 • Образователна инфраструктура и оборудване;
 • Здравна и социална инфраструктура;
 • Жилищно настаняване;
 • Култура, спорт и туризъм;
 • Други.

Бюджет: 1.3 млрд. лв. Дата на обявяване на процедурата: четвърто тримесечие на 2023 г., с краен срок за подаване на проектни предложения: първо тримесечие на 2024 г.