Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Първи резултати след съвместното заседание на комисии на НСОРБ - удължаване на срока за проекти на енергийна ефективност по ПРСР

Първи резултати след съвместното заседание на комисии на НСОРБ - удължаване на срока за проекти на енергийна ефективност по ПРСР

09.12.2022
Първи резултати след съвместното заседание на комисии на НСОРБ - удължаване на срока за проекти на енергийна ефективност по ПРСР

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. представя за обсъждане проект на Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2022/12/08/rsr_72.zip

С проекта се предвижда да се удължи срокът за подаване на проектни предложения по процедурата до 24 февруари 2023 г.

Предложението за удължаване на срока се прави въз основа на писма, получени в Управляващия орган на ПРСР, с които е сезиран от представители на общините, че от 18 ноември 2022 г. Агенцията за устойчиво енергийно развитие не приема документи за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, защото е в сила Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г.

На страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (https://www.seea.government.bg/bg/vazhno/10229-do-firmite-izvarshvashti-obsledvane-za-energiina-efektivnost-i-sertifitzirane-na-sgradi-litzata-vpisani-v-publichnite-registri-po-chl-44-al-1-ot-zakona-za-energiinata-efektivnost) е публикувано съобщение, че Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради не отговаря на изискванията на новите норми, включително класификацията на енергопотреблението на сградите. Поради което всички подадени документи ще бъдат върнати за привеждане в съответствие с изискванията на новата Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради, когато бъде обнародвана в Държавен вестник.